Συνολικά πρόστιμα 55.000 ευρώ από την ΕΚ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 18:01
Συνολικά πρόστιμα 55.000 ευρώ από την ΕΚ

Την επιβολή προστίμων συνολικής αξίας 55.000 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναλυτικότερα, ενέκρινε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €40.000 στην εταιρία "EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ", για παράβαση των διατάξεων των παρ. 1(στ) και 9 του άρθρου 13, της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3691/2008 και της παρ. 4 του άρθρου 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη επαρκούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας, μη επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και μη ορθής κατηγοριοποίησης πελατών σε κατηγορία κινδύνου, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών για τη πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

-Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, για
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2778/1999, λόγω μη διενέργειας
αποτίμησης των ακινήτων της στις 30.6.2018.

Ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας "ΑTTICA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος" του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 175.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.000 ανά ομολογία.

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" για τη δημόσια προσφορά έως 28.479.054 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Χαμηλή Συναλλακτική Δραστηριότητα" της Κύριας Αγοράς Αξιών του ΧρηματιστηρίουΑθηνών.

- Tην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας "SILANER INVESTMENTS LIMITED" προς τους μετόχους της εταιρίας "F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ".

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία "MOMENTUM FINANCE Α.Ε.Ε.Δ." για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών και επενδυτικών συμβουλών και παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 18:01