Νέα πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 18:38
Νέα πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 85.000 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναλυτικότερα, αποφάσισε:

•Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 30.000 στην εταιρία Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016.

•Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην κα ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ – ΤΑΚΗ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2007 λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας "Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων".

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην "ALPHA BANK Α.Ε.", ως καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2),  16 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/01.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

•Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), της υπ’ αρ.1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν.3606/2007 όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 2) του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1 και 3) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

•Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.500 στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω μη αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.500 στην εταιρία "J&P (Investments) Ltd" για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ".

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στον κ. Ιωάννη Μαθιό για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ".

Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 842η/18.4.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε." για τη δημόσια προσφορά έως 17.550.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."  και ειδικότερα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως προς την επενδυτική υπηρεσία του τμήματος Α περ. (5) του Παραρτήματος Ι του ν.4514/2018 (παροχή επενδυτικών συμβουλών), κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της εταιρίας.

• Την έγκριση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 575/2013, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της εταιρίας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 18:38