Με τη νέα επωνυμία στο ΧΑ από 23 Ιανουαρίου η «Πλαστικά Θράκης»

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 18:20
Με τη νέα επωνυμία στο ΧΑ από 23 Ιανουαρίου η «Πλαστικά Θράκης»
Σε «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO.S.A.» αλλάζει από την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, η επωνυμία της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απόφαση της εταιρείας.

Όπως υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO S.A." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μεταβολή της επωνυμίας της από "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO.S.A.".

Την 22α Δεκεμβρίου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1284885, η με αριθμό 142129/22.12.2017 (ΑΔΑ: Ω1ΥΧ465ΧΙ8-ΒΚΛ) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2018 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 18:20