ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Mπουτάρης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018, 12:55
ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Mπουτάρης
Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 20 Αυγούστου 2018 αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας "Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.", η οποία είχε ζητηθεί κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης (δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007 και συνεχίσθηκε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένης της από 17.8.2018 δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017, με έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρηση.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018, 12:55