ΕΧΑΕ: Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Λανακάμ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, 14:33
ΕΧΑΕ: Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Λανακάμ
Αναστέλλεται, από σήμερα 26 Απριλίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ‘'ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.'', σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007, και για μέγιστο χρονικό διάστημα 10 ημερών, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών αναστέλλεται "καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 της εν λόγω εταιρείας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 25 Απριλίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στην οποία διατυπώνεται 'Γνώμη με επιφύλαξη'" αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΕΧΑΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, 14:33