Εγκρίσεις, ανακλήσεις αδειών και πρόστιμα από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, 17:44
Εγκρίσεις, ανακλήσεις αδειών και πρόστιμα από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 847η/28.6.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας "ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε" για τη δημόσια προσφορά έως 2.808.300 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με τιμή διάθεσης € 0,50 ανά μετοχή και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας "INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V." προς τους μετόχους της εταιρίας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

- Τη χορήγηση στην εταιρία "HELLENIC VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" άδειας λειτουργίας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία "HELLENIC VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ώστε να παρέχει (α) επενδυτικές συμβουλές και (β) την παρεπόμενη υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2017/1943 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Την επιβολή περιορισμών στις συναλλαγές επί συμβάσεων επί διαφορών (CFDs) και απαγόρευση των συναλλαγών επί δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) για ιδιώτες πελάτες, με βάση το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και το άρθρο 67 παρ. 3 (ια) του ν. 4514/2018 και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της ESMA https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-investor-protection/product-intervention.  Έναρξη ισχύος των μέτρων ορίζεται η 4η Ιουλίου 2019.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας "UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας "SILK CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

- Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας "NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην "ALPHA BANK ΑΕ", για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 1(γ), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε πελάτη της.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 στην κα Beth Wittig, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμων αναγγελιών των μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ".

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ", ως καθολική διάδοχο της "MILLENNIUM BANK", για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στον κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης των διατάξεων του ν.3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €4.500 στον κ. Αθανάσιο Πρωτόπαπα,  για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω μη αναγγελίας της μεταβολής  του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €4.500 στον κ. Βασίλειο Μηλιώνη, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω μη αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, 17:44