Ποιοί εξαιρούνται από την ηλεκτρονική εξόφληση δαπανών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019, 17:55
Ποιοί εξαιρούνται από την ηλεκτρονική εξόφληση δαπανών

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να συλλέγουν και να κρατούν επί μακρόν αποδείξεις όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής εξόφλησης δαπανών ίσων με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος για το χτίσιμο του αφορολόγητου.

Υπάρχουν όμως και φοροπαγίδες, που θα επιβαρύνουν υπερβολικά όσους αποδειχθούν "απρόσεκτοι" στο τι και πως το δηλώνουν.

Σε κάθε περίπτωση «εξαιρούμενου» φορολογούμενου κατά την οποία τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζουν το ετήσιο εισόδημα σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού, το όριο του 30% θα υπολογίζεται επί του πολύ πιο υψηλού τεκμαρτού κι όχι επί του χαμηλού πραγματικού.

Ως εκ τούτου, πολλοί «εξαιρούμενοι» με πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα θα βρεθούν κι αυτοί αντιμέτωποι με την υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας μεγαλύτερης του 50% ή ακόμη και του 100% των πραγματικών εισοδημάτων τους.

Από την υποχρέωση να εξοφλούν ηλεκτρονικά δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος, θα εξαιρεθούν:

α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.

β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

στ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ζ) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

η) Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

θ) Πολίτες των οποίων το ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το ετήσιο τεκμαρτό τους εισόδημα για το ίδιο έτος δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιστασιακά απασχολούμενοι.

ι) Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ια) Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

ιβ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ιγ) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

ιδ) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία από τις παραπάνω 14 περιπτώσεις «εξαιρέσεων» θα έχει ωστόσο κι αυτός την υποχρέωση να καλύπτει το 30% του ετήσιου -δηλωθέντος ή τεκμαρτού- εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες με μετρητά, για τις οποίες θα πρέπει να συγκεντρώνει και να διαφυλάσσει τις αποδείξεις.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019, 17:56