Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμα για σύσταση καρτέλ σε ενώσεις επιχειρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, 15:48
Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμα για σύσταση καρτέλ σε ενώσεις επιχειρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 145.010,96 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων και 11 συνολικά κατά τόπους πρωτοβάθμιους Συνδέσμους, καθώς και στις αντίστοιχες Αστικές Εταιρείες και Ταμεία Αρωγής τους, για τον καθορισμό ελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ομόφωνη απόφασή της ΕΑ 670/2018, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασή της, έκρινε ότι η δευτεροβάθμια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων καθώς και ένδεκα (11) συνολικά κατά τόπους πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι, μαζί με τις αντίστοιχες Αστικές Εταιρείες και Ταμεία Αρωγής τους που εντάχθηκαν στην ως άνω διαδικασία, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, πρώην 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμπράξεις για τον καθορισμό ελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία διευθέτησης, μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους των ελεγχόμενων για την υπαγωγή τους στην εν λόγω διαδικασία και της συνακόλουθης οριστικής δήλωσης τους περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, οι ως άνω ενώσεις επιχειρήσεων έλαβαν μέρος σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις, ιδίως όσον αφορά στην τιμολογιακή εναρμόνιση και ειδικότερα τον καθορισμό κατά περίπτωση ελάχιστης ή ενιαίας αμοιβής θεώρησης ή / και εκπόνησης μελέτης – σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο πλαίσιο έκδοσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τη διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων για την έκδοση ΥΔΕ, για τη διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων στο πλαίσιο έκδοσης ΥΔΕ, για την τοποθέτηση υλικών στήριξης, για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων καταστημάτων (προς ΟΤΑ και πυροσβεστική), για την εκπόνηση σχεδίων τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και για τις λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες μέσω της σύνταξης τιμοκαταλόγων λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών / υλικών, υπό το συντονισμό της Ομοσπονδίας τους μέσω και των Περιφερειακών Κλιμακίων.

Η εν λόγω οριζόντια σύμπραξη υλοποιήθηκε, κυρίως, μέσω καταστατικών διατάξεων ή διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας των Ενώσεων, ενεργειών και αποφάσεων των εμπλεκομένων μερών, μέσω υιοθέτησης μηχανισμών είσπραξης και τήρησης των ελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών, διανομής των αμοιβών μεταξύ του Συνδέσμου και των ηλεκτρολόγων μελών τους, εφαρμογής τιμοκαταλόγων, παρακολούθησης της συμμόρφωσης των μελών με την απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων, κ.λπ.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκαν στις εμπλεκόμενες ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα συνολικού ύψους εκατόν σαρανταπέντε χιλιάδων δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (145.010,96€), μειωμένα κατά 15%, όπως προβλέπεται, για τη συνεργασία των διευθετούντων μερών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την ανεπιφύλακτη παραδοχή από μέρους τους της συμμετοχής και ευθύνης τους στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Επίσης, επιβλήθηκαν στις εμπλεκόμενες Ενώσεις επιχειρήσεων: παύση και παράλειψη της διαπιστωθείσας παράβασης και σειρά μέτρων όπως απαλοιφή από τα Καταστατικά τους και τους Κώδικες Δεοντολογίας κ.λπ. των διατάξεων που αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου, ανάκληση αποφάσεων/ ανακοινώσεων/ τιμοκαταλόγων που αφορούν στον καθορισμό τιμών, ενημέρωση μελών των ενώσεων ηλεκτρολόγων για την απαλοιφή των ως άνω διατάξεων, την ανάκληση των αντιανταγωνιστικών αποφάσεων / ανακοινώσεων / τιμοκαταλόγων που αφορούν στον καθορισμό τιμών και την υποχρέωσή τους να μην εμπλακούν στο μέλλον σε παρόμοιες πρακτικές καθορισμού τιμών στο πλαίσιο της ένωσης επιχειρήσεων ή μεταξύ των μελών της ένωσης, δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες, κ.ά.

Ειδικότερα τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στους: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και οι ακόλουθοι κατά τόπους πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι Ηλεκτρολόγων: 1) Περιφερειακός Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων "Ο ΒΑΤΤ" Ν. Αχαΐας, 2) Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν. Θεσσαλονίκης, 3) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου, 4) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Δωδεκανήσου, 5) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, 6) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Λασιθίου, 7) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ρεθύμνου, 8) Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν. Χανίων, 9) Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά, 10) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΕΣΗΠΑΜΤΕ), και 11) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Πάρου, καθώς επίσης και στις πρακτικές Αστικών Εταιριών ή Ταμείων Αρωγής που σχετίζονται με ορισμένους εκ των ανωτέρω Συνδέσμων, ήτοι: του Ταμείου Αρωγής Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου, της Αστικής Εταιρίας Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, της Αστικής Εταιρίας Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Εργοληπτών Ρεθύμνου, της Αστικής Εταιρίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Για έναν επιπλέον εμπλεκόμενο στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής μέρος, το οποίο δεν υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, 15:48