Τηλέτυπος: Στις 3 Ιουλίου η συνέχιση της έκτακτης ΓΣ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, 15:09
Τηλέτυπος: Στις 3 Ιουλίου η συνέχιση της έκτακτης ΓΣ
Την Τρίτη 3 Ιουλίου θα συνεχιστεί η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε., με θέμα την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε., την 5η Ιουνίου 2018, προσήλθαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.562 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,005518% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Λόγω της σπουδαιότητος του θέματος της ημερησίας διατάξεως και της ιδιαίτερα χαμηλής αντιπροσωπευτικότητας εκπροσώπησης των μετόχων της εταιρείας, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της συνεδριάσεως την 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο ξενοδοχείο Hilton του Δήμου Αθηναίων (Βασ. Σοφίας 46), προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνονται ακόμα τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 29ης Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης απ' ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, 15:09