ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων: Στις 5/6 η Γ.Σ. για διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, 13:46
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων: Στις 5/6 η Γ.Σ. για διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης
Στις 5 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45, στα επί της οδού Κηφισίας 124 γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Σημειώσεις) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2018– 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6. Έγκριση / επικύρωση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20

7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, 13:50