Τέρνα Ενεργειακή: Από τις 9 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,22 ευρώ/μετοχή

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018, 16:07
Τέρνα Ενεργειακή: Από τις 9 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,22 ευρώ/μετοχή
Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου θα αρχίσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή από την Τέρνα Ενεργειακή.

Από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ" (στο εξής η "Εταιρεία") την 30η Μαρτίου 2018 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Μαρτίου 2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 25.062.165,92 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,52 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.062.165,92 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,52 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,22 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:

Την 26/4/2018, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αρ. Πρωτ. 45279 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 10/5/2018 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (34.175.680,80 €) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,22 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα "ALPHA BANK".

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας "ALPHA BANK", για όσους εκ των Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του διανεμόμενου ποσού, με την προσκόμιση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 31-12-2018.

Μετά την 31-12-2018 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ. 210 6968429, κ. Μαίρη Θεοτοκάτου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018, 16:07