Στις 21 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η ΑΜΚ της Attica Bank

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Μαΐου 2018, 12:55
Στις 21 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η ΑΜΚ της Attica Bank
Στις 21 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ενώ σε χρόνο παράλληλο (Μάιο - Ιούνιο) αναμένεται να κλείσει και η συμφωνία για την πώληση του δεύτερου πακέτου τιτλοποιημένων δανείων της τράπεζας.

Μετά τη χθεσινή προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών λόγω του reverse split και την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης, αύριο 2 Μαΐου, θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στις 3 του μηνός θα πιστωθούν τα δικαιώματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα γίνει παρουσίαση στους θεσμικούς επενδυτές. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών από το reverse split και η έναρξη της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση θα γίνουν στις 4 Μαΐου.

Η λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση θα γίνει στις 15 Μαΐου, ενώ στις 18 του μηνός θα λήξει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση.

Πρόκειται για την ημερομηνία στην οποία θα ανοίξει ουσιαστικά το βιβλίο προσφορών για την επιδιωκόμενη είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Τράπεζα και θα ορίσει το τέλος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στις 21 Μαΐου.

To τελικό αυτό διάστημα είναι που θα κρίνει αν όντως η σύμβουλος Rothschild έχει βρει στρατηγικό επενδυτή για την Attica Bank. Σύμφωνα με την Τράπεζα, πάντως, αν δεν καλυφθεί πλήρως η αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λύση της μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό δάνειο Tier II με επιτόκιο 6,4% ή να υλοποιηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου σε επόμενη φάση.

Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 197,97 εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιήσει η Attica Bank γίνεται και για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, ύψους 100,2 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει η Τράπεζα με τον νόμο Αλογοσκούφη.

Η επιδίωξη της συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή στην αύξηση κεφαλαίου συνδέεται με την πώληση του δεύτερου τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου δανείων της Attica Bank (έχει προηγηθεί τον Ιούλιο 2017 η πώληση 1,33 δισ. ευρώ στον χρηματοοικονομικό όμιλο Aldridge).

Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο, ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, αφορά σε μη καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί στα τέλη του περασμένου έτους στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) ABS Metexelixis S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο.

Έναντι της τιτλοποίησης, η Metexelixis εξέδωσε και μεταβίβασε στην Attica Bank α) ένα ομόλογο Σειράς Α, υψηλής εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ (Senior Note) και β) ένα ομόλογο Σειράς Β, μειωμένης εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ (Junior Note).

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,33 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων της Attica Bank διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2017 σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανήλθε σε 37% (2016: 55,4%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, σε 40% (2016: 49,9,%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απομείωσης ύψους 806,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων των 1,33 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε και αποαναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2017.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Μαΐου 2018, 13:07