Σελόντα: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 2,08 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018, 16:25
Σελόντα: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 2,08 εκατ. ευρώ
Το «πράσινο φως» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Ιχθυοτροφεία Σελόντα" κατά το ποσό των €2.080.415,23 λόγω της απορρόφησης εταιρειών έδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00μ.μ. η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών, στον Δήμο Αμαρουσίου Νομού Αττικής, παραστάθηκαν συνολικά τρεις (3) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (167.381.896) μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε το υποβληθέν και με ημερομηνία 12/07/2018 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 769101000, "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, "ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000, σύμφωνα με τα άρθρα 69 επόμενα του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ευεργετικές διατάξεις και απαλλαγές του των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά από ανάγνωση της σχετικής από 12/07/2018 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' άρθρο 4.1.3.13.3 (όπως είναι το ορθό αντί του 4.1.4.1.3. που εκ παραδρομής αναφέρεται στην από 04.10.2018 πρόσκληση) του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επικύρωσε το σύνολο των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας μας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που είχαν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Έγκυρες ψήφοι: 167.381.896 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 68,18%)

Υπέρ: 167.381.896

Κατά: 0

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 769101000, "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, "ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000, με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης απότην πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69-77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Έγκυρες ψήφοι: 167.381.896 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 68,18%)

Υπέρ: 167.381.896

Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €2.080.415,23 λόγω της απορρόφησης των ανωνύμων εταιρειών "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, "ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000. Η ως άνω αύξηση αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί να γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης μετοχής και με παράλληλη έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ονομαστικών μετοχών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (απορροφούσας) να ανέλθει συνολικά σε ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα και 0,43 (€75.729.564,43), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (245.497.664) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,308473666 η κάθε μία. Παράλληλα, για λόγους στρογγυλοποίησης της προκύπτουσας από τα ανωτέρω ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας (απορροφούσας), αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (απορροφούσας) κατά €374.711,44 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών "από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της απορροφούσας από €0,308473666 σε €0,31 ανά κοινή ονομαστική μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (απορροφούσας) να αναφέρεται, ότι ανέρχεται συνολικά σε ευρώ εβδομήντα έξι εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε και 0,87 (€76.104.275,87), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (245.497.664) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,31 η κάθε μία.

Έγκυρες ψήφοι: 167.381.896 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 68,18%)

Υπέρ: 167.381.896

Κατά: 0

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την παροχή ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την τακτοποίηση τυχόν χρηματιστηριακών θεμάτων, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Έγκυρες ψήφοι: 167.381.896 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 68,18%)

Υπέρ: 167.381.896

Κατά: 0

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί όρισε τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας ως εκπρόσωπο για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και του παρέσχε εξουσιοδότηση για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Έγκυρες ψήφοι: 167.381.896 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 68,18%)

Υπέρ: 167.381.896

Κατά: 0

Θέμα 6ο: Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018, 16:33