Σελόντα: Αύξηση 4,7% στις πωλήσεις το 2017

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 18:06
Σελόντα: Αύξηση 4,7% στις πωλήσεις το 2017
Αύξηση πωλήσεων αλλά μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA) εμφάνισε η Σελόντα το 2017.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 175,4 εκατ. ευρώ έναντι 167,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,7%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA) του ομίλου, προ της επίδρασης της αποτίμησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (ΒΠΣ) για το 2017 ανέρχονται σε € 10,4 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. το 2016.

Ο CEO του Ομίλου και της εταιρείας, Μιχάλης Παναγής, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις τιμές των ιχθύων να πιέζονται έντονα από τον ανταγωνισμό ο οποίος εκπορεύεται κυρίως από την Τουρκία, ο Όμιλός μας κατάφερε να καταγράψει σημαντική αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων, λειτουργικό EBITDA € 10,4 εκ και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Η Σελόντα εφαρμόζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την πολιτική αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του Ομίλου μέσα και από τη βελτίωση δομών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει αποτελεσματικά την προώθηση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την αναβάθμιση των δικτύων πωλήσεων στις διεθνείς αγορές.
Το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά της επιτυχούς λειτουργικής ενσωμάτωσης της εταιρείας ΔΙΑΣ, εγχείρημα σημαντικό για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια».

Συγκεκριμένα:

- Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για τo 2017 ανήλθε σε € 175,4 εκ. έναντι € 167,5 εκ. της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 4,7%. Ειδικότερα οι πωλήσεις των ιχθύων αυξήθηκαν κατά 5,3% ή 8,06 εκ. (από € 151,35 εκατ. 2016 σε € 159,4 εκατ. το 2017) και αντιστοιχούν στο 91% των συνολικών πωλήσεων.

Οι εξαγωγές οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων ανήλθαν σε € 140,5 εκ.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται από την αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων κατά 7,2%, που υπερκαλύπτει την μείωση (-3%) της μεσοσταθμικής τιμής πώλησης και οφείλεται στην εφαρμογή νέας εμπορικής πολιτικής, την προώθηση μεταποιημένων προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, αλλά και την επανατοποθέτηση των προϊόντων (repositioning) σε νέες αγορές.

- Κέρδη/ ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου, προ της επίδρασης της αποτίμησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (ΒΠΣ) για το 2017 ανέρχονται σε € 10,4 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. το 2016.

Η μείωση της κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA, οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές ολόκληρων ιχθύων (-3% μεσοσταθμικά) Η εταιρεία πέτυχε κατά το δεύτερο εξάμηνο την ανάπτυξη της βιομάζας με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους η βιομάζα να κυμανθεί στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης και σύμφωνα με το αρχικό πλάνο του 2017.

Το EBITDA μετά την αποτίμηση των ΒΠΣ ανέρχεται σε € 5,71 εκ. Η μείωση οφείλεται στην πτωτική τάση των τιμών, τόσο της τσιπούρας όσο και του λαβρακιού, που επηρεάζει την αποτίμηση. Το 2016 υπήρχε θετική επίπτωση € 4,3 εκ από την αποτίμηση των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων στην εύλογη αξία και αυτό διαμόρφωσε το EBITDA στα € 19,37 εκ. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε ζημιές μετά από φόρους € - 4,7 εκ.

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε € 5,7 εκατ., έναντι αρνητικών ταμειακών ροών -€15,3 εκατ. κατά το 2016.
Παράλληλα η εταιρεία κατάφερε να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία και το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς την άντληση τραπεζικού δανεισμού.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 6,2 εκ και αφορούν στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, το πρόγραμμα γενετικής καθώς και επενδύσεις μείωσης του κόστους και βελτίωσης λειτουργικών αποδόσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 18:06