Πλαστικά Θράκης: Πράσινο φως από την Γ.Σ. για διανομή μερίσματος

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 18:11
Πλαστικά Θράκης: Πράσινο φως από την Γ.Σ. για διανομή μερίσματος
Τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 2.058.217,79 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Θράκης.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2017 ορίσθηκε η Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, είκοσι ένας (21) εν συνόλω μέτοχοι, με 32.889.394 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,19% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 4.324 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την από 17.04.2018 ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 19.04.2018 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2017, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην Οργανωμένη Αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.889.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.889.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.889.394

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκριναν τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 2.058.217,79 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.324 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2017 ορίσθηκε η Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α. και σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.889.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,19%%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.889.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.889.394

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.012017-31.12.2017).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.889.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.889.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.889.394

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και σε συνέχεια της σχετικής προτάσεως -εισήγησης και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.889.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.889.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.889.394

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και προενέκριναν επίσης κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.889.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.889.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.514.617

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 374.777

Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.889.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.889.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.889.394

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 18:11