Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα 0,04 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η Γ.Σ.

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, 18:06
Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα 0,04 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η Γ.Σ.

Τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 1.944.000 ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ενέκριναν ομόφωνα οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης στο πλαίσιο της σημερινής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2019 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.944.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,044443 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 4.324 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,044447 Ευρώ.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4603/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,040003 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα "record date" και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2018) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

Οι Αποφάσεις της Γ.Σ.

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO S.A." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως  εκπροσωπούμενοι, δεκαεννέα (19) εν συνόλω μέτοχοι, με 33.230.621 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,971% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 4.324 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4545/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την από 15.04.2019 ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 17.04.2019 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2018, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας , όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκριναν τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 1.944.000 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.324 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.     

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή,  21Ιουνίου 2019 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2018 ορίσθηκε η Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και σε συνέχεια της σχετικής προτάσεως -εισήγησης και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 ως Αναπληρωματική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.078.222

Αριθμός ψήφων κατά: 1.152.399

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) , συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου     

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και εν γένει αποζημιώσεις που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.0.12019-31.12.2019), οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών και παρείχαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, την άδεια για την προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.078.222

Αριθμός ψήφων κατά: 1.152.399

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, της σχετικής εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του   Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εν γένει  θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον επαναδιορισμό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), η οποία είχε ορισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2019, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και αποτελείται από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή τους οι μέτοχοι προέβησαν στον καθορισμό τριετούς θητείας για την Επιτροπή Ελέγχου, αρχόμενη την 18.06.2019 και λήγουσα την 18.06.2022 και στην εκλογή του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη ως Προέδρου αυτής   

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.230.621

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,971%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.230.621

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.230.621

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, 18:06