Πέρασε στο ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, 17:15
Πέρασε στο ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς

Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (Πειραιώς Financial Holdings πλέον, ύστερα από τον εταιρικό μετασχηματισμό) που προήλθαν από τα Cocos αυξάνοντας το ποσοστό του ΤΧΣ (Δημόσιο) στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΧΣ και την ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως Νέες Μετοχές νοούνται οι 394.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Bonds, στο εξής "CoCos") από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εισηγμένης.
 
Συνεπεία των ανωτέρω, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα άμεσα 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της Πειραιώς που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Από το προαναφερθέν συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, 17:15