ΟΤΕ: Πληροφορίες για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, 18:52
ΟΤΕ: Πληροφορίες για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων μετοχών που ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του, παρέχει με ανακοίνωση ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος.

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/02/2018 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε υλοποίηση μέρους της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους η οποία ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό την 19/01/2018, την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 49.015.039 (490.150.389 Χ 10%) μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει ο ΟΤΕ σε κάθε χρονική στιγμή), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι μετοχές θα αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το μέγιστο εκτιμώμενο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά το τρέχον έτος, ανέρχεται σε €90 εκατ. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί προφανώς τόσο από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, όσο και από την πορεία των ταμειακών ροών στη διάρκεια του έτους.


Το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων μετοχών θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, 18:53