ΟΛΠ: Μειωμένα τα έσοδα και τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020, 11:56
ΟΛΠ: Μειωμένα τα έσοδα και τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο

Μειωμένα μεγέθη, τόσο όσον αφορά τα έσοδα όσο και τα κέρδη μετά φόρων καταγράφει η ΟΛΠ Α.Ε. στο εννεάμηνο του 2020, με τη διοίκηση να επικαλείται τις επιπτώσεις του κορωνοϊού σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, που συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της κίνησης φορτίων.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 99.381 ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 32.878 ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 111.404 ευρώ και 40.825 ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 10,79% και 19,47% αντίστοιχα.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 45.324 ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 15.414 ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 57.089 ευρώ και 23.075 ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 20,61% και 33,20% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας, που ανήλθαν σε 46.676 ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 15.580 ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι 53.939 ευρώ και 22.270 ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 13,47% και 30,04% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 33.479 ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε 11.187 ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 41.099 ευρώ και 17.943 ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 31,73% και 37,66% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 31.365 ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 10.519 ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 39.088 ευρώ και 17.225 ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,76% και 38,93% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 23.534 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε 8.013 ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 29.112 ευρώ και 13.246 ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,16% και 39,51% αντίστοιχα.

Το σχόλιο της διοίκησης

Οι συνέπειες της πανδημίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ορατές τόσο στη διακίνηση εγχωρίου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) όσο και στο φορτίο μεταφόρτωσης. Στον επιβατικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα κρουαζιέρας η μείωση επιβατών στο ενιάμηνο έναντι του 2019 ανέρχεται σε 98,8% (από 844.673 σε 10.060) καθώς ο κλάδος έχει πληγεί σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κρουαζιέρες έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Στην ακτοπλοΐα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφεται μείωση 35,1% στην επιβατική κίνηση (από 13,4 εκατ. σε 8,7 εκατ.) και 16,1% στην διέλευση οχημάτων (από 2,2 εκατ. σε 1,8 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Στην περίοδο του ενιαμήνου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 19,4% στο σύνολο φορτίου λόγω αυξημένης διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης (από 259.811 TEU σε 330.418 TEU) αλλά μείωση του εγχωρίου φορτίου κατά 7,8% (από 74.713 σε 68.884 TEU).

Στην ίδια 9μηνη περίοδο στο car terminal καταγράφηκε μείωση κατά 31,3% (από 307.008 σε 210.930) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (-32,5%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης μειώθηκαν (-30,8%). Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13% (από 84 σε 95) στο εννεάμηνο έναντι του 2019 και μικρή μείωση (5%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 218 σε 207).

2. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε 53,5 εκατ. ευρώ την 30.09.2020, έναντι 56,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2019 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 100,4 εκατ. ευρώ την 30.09.2020, έναντι 106,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2019 ποσού 13.470 χιλ. ευρώ που διενεργήθηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του Γ’ τριμήνου 2020 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των 4,1 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 243,5 εκατ. ευρώ την 30.09.2020, έναντι 233,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2019.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020, 11:56