Με πρόστιμο απειλείται η «Άργος» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Απριλίου 2021, 23:37
Με πρόστιμο απειλείται η «Άργος» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στις 28 Μαΐου 2021 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας «'Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» σε παλαιότερη απόφαση της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») θα συνεδριάσει στις 28 Μαΐου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας «'Αργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «'Αργος») με τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ' αριθ.687/2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα από 28.07.2020 και εντεύθεν.

Ειδικότερα, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), με την υπ' αριθ. 687/2019 απόφαση της, στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργού Ανάπτυξης αποφάσισε κατά της εταιρίας 'Αργος για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας, διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της 'Αργος στην αγορά διανομής εντύπου Τύπου. 

Σε συνέχεια, με την υπ' αριθμ 720/2020 απόφαση της, η ΕΑ διαπίστωσε κατά πλειοψηφία την μη συμμόρφωση της εταιρείας 'Αργος με τις υποχρεώσεις των όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ' αριθ. 687/2019 απόφασης ΕΑ.

Κατά την εισήγηση, επί του νέου ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας 'Αργος, με τον όρο ΙΙ.3 της υπ' αριθ. 687/2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον οποίο η ΑΡΓΟΣ κλήθηκε να διανέμει τον έντυπο Τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την (τότε) ισχύουσα εμπορική πολιτική της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και του συνόλου των εκδοτικών επιχειρήσεων διαπιστώνονται τα κατωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 28.07.2020 και εντεύθεν : 

   1.     Διαπιστώνεται η συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ, από τα συνολικά συλλεχθέντα στοιχεία και την έρευνα, ως προς την υποχρέωση της διανομής των εντύπων όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων και ιδίως όσων εκδοτικών επιχειρήσεων δεν έχουν αποδεχθεί την νέα εμπορική πολιτική.

   2.     Διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ προς τον όρο ΙΙ.3 της υπ' αριθ. 687/2019 απόφασης της ΕΑ για την εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου οκτώ (8) εκδοτικών επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή η επιτυχής έκβαση των κατά το σημείο ΙΙ.2 του διατακτικού της απόφασης διαπραγματεύσεων μεταξύ των τελευταίων και της ΑΡΓΟΣ, ως εξής: 

   (α) για την  επιχείρηση BLACK AND WHITE ΑΕ από 28.07.2020 έως την 31.10.2020 η οποία αφορά στη μη τήρηση ουσιώδους όρου της ισχύουσας σύμβασης, ενώ η περίοδος από 01.11.2020 κι εντεύθεν, ήτοι ως την κοινοποίηση της παρούσας εισήγησης τουλάχιστον, αφορά στη μονομερή εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής 

   (β) για τις επιχειρήσεις DOCUMENTO MEDIA ΙΚΕ, ΑΥΓΗ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕ, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ, ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ και τον Όμιλο ΕΣΤΙΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως την κοινοποίηση της παρούσας τουλάχιστον και αφορά στη μονομερή εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής 

   (γ) για την επιχείρηση SABD ΑΕ από την 01.11.2020 έως τις 04.01.2021. και αφορά στη μονομερή εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής 

   3. Προτείνεται να επιβληθεί σε βάρος της ΑΡΓΟΣ το επαπειλούμενο πρόστιμο σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.4 της υπ' αριθμ. 687/2019 απόφασης της ΕΑ για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση.

   4. Προτείνεται στην ΕΑ να απειλήσει την ΑΡΓΟΣ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών. 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021, 00:00