Κέρδη 18,2 εκατ. ευρώ για το Υπερταμείο το 2017

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, 14:35
Κέρδη 18,2 εκατ. ευρώ για το Υπερταμείο το 2017
Με καθαρά κέρδη 18,237 εκατ. ευρώ και έσοδα 57,88 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2017 για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

Τα συνολικά κέρδη της θυγατρικής ΕΤΑΔ, ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα, και προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από την οργανική κερδοφορία της, καθώς τα κέρδη από την αποτίμηση των ακινήτων αντισταθμίστηκαν από τα έξοδα προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, δικαστικές υποθέσεις και διαφορές από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων απορροφηθεισών θυγατρικών.

Επιπλέον της οργανικής κερδοφορίας τα καθαρά αποτελέσματα ενισχύθηκαν και από την είσπραξη μερισμάτων από τις συγγενείς εταιρείες, ύψους € 4,8 εκατ. που αφορούσαν σωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων των εταιρειών αυτών.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα μερίσματα αυτά απαλείφονται (μειώνοντας την αξία των συγγενών εταιρειών), καθώς στα ενοποιημένα αποτελέσματα αναγνωρίζεται το ποσοστό που αναλογεί στον Όμιλο από τα αποτελέσματα χρήσης των εταιρειών αυτών (ζημία € 2,7 εκατ. κυρίως λόγω εγγραφών απομείωσης παγίων που σχημάτισε μια συγγενής εταιρεία).

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα, αφορούν έσοδα τόκων σχετικών με τα διαθέσιμα της ΕΤΑΔ, καθώς και έσοδα/έξοδα σχετικά με τόκους υπερημερίας (αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων ή/και πληρωμής υποχρεώσεων σχετικά με δικαστικές υποθέσεις).

Τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ που αφορούν ποσοστό επί των αξιοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται χρονικά με την ολοκλήρωση των συναλλαγών και άρα δεν μερίζονται αναλογικά στους μήνες, σε αντίθεση με τα σταθερά έξοδά του.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές διακυμάνσεις στην κερδοφορία της εταιρείας μεταξύ των χρήσεων, αναλόγως του εάν ολοκληρώνονται σε εκάστοτε χρήση συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου υψηλής αξίας.

Στα πλαίσια αυτά, στην χρήση του 2017 το ΤΑΙΠΕΔ απεικονίζει κερδοφορία κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης σημαντικών συναλλαγών με σημαντικότερη την συναλλαγή παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία Fraport AG-Slentel ltd από την οποία προέκυψε αμοιβή (με βάση το ποσοστό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για το ΤΑΙΠΕΔ) ύψους € 6,2 εκατ.

Τα υπόλοιπα έσοδα αφορούν στο μεγαλύτερο βαθμό μετατιμολογήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο δαπανών που έχουν διενεργηθεί σχετικά με 19 συγκεκριμένα έργα και σε μικρότερο βαθμό αμοιβές για άλλες (μικρότερες) συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

Ο συνδυασμός των υψηλών εσόδων λόγω του αυξημένου ύψους των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν και των σταθερών εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ, οδήγησε στην κερδοφορία του κατά την χρήση.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, 14:35