Ιασώ: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018, 18:22
Ιασώ: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γενική Συνέλευση
Νέο Δ.Σ. 13 μελών εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση του Ιασώ.

Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως μέλη του τους εξής: Γεώργιο Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, Παρασκευά Πετρόπουλο, Αντώνιο Βλαχούση, Εμμανουήλ Πλεύρη, Παντελή Τρομπούκη, Χαράλαμπο Μαμελετζή, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Παναγιώτη Ψαθά, Αριστείδη Αντσακλή και Σπυρίδωνα Σαρρή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρία") γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 20.07.2018 η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 292 μέτοχοι εκπροσωπούντες 88.323.169 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 72,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί του πέμπτου, έκτου και εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 01.06.2018 πρόσκληση, η ψηφοφορία επί των οποίων είχε αναβληθεί αιτήσει μειοψηφίας που εκπροσωπεί πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

1. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Ειδικότερα:

Εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τους εξής: Γεώργιο Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, Παρασκευά Πετρόπουλο, Αντώνιο Βλαχούση, Εμμανουήλ Πλεύρη, Παντελή Τρομπούκη, Χαράλαμπο Μαμελετζή, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Παναγιώτη Ψαθά, Αριστείδη Αντσακλή και Σπυρίδωνα Σαρρή.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 85.034.616 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 69,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 96,27% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ενώ απείχαν 3.288.553 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 3,72% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα, ήτοι με 88.323.169 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής: Γεώργιο Μιχελή, Πρώην Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Θέμη Παπαϊωάννου, Διευθυντικό Στέλεχος Επιχειρήσεων που έχει θητεύσει σε ανώτατες θέσεις ιδίως στον τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.

Η θητεία του νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι τριετής, ενώ θα παρατείνεται αυτόματα, βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αλλά και του άρθρου 19 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 88.323.169 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα απαρτίζεται από τους εξής:

1. Ανδρέα Κουτούπη (Πρόεδρο), Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή

2. Γεώργιο Μιχελή (Μέλος), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Θέμη Παπαϊωάννου (Μέλος), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 88.323.169 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018, 18:22