Η Εθνική ξεπέρασε ήδη το στόχο μείωση των μη εξυπηρετούμενων για το 2017

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, 18:20
Η Εθνική ξεπέρασε ήδη το στόχο μείωση των μη εξυπηρετούμενων για το 2017
Κατά 3,5 δισ. ευρώ έχει μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματά της (NPEs) από το τέλος του 2015 μέχρι σήμερα, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ενώ έχει ήδη υπερβεί τον στόχο για το 2017.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα εμφάνισε αύξηση των οργανικών προ προβλέψεων κερδών στην Ελλάδα κατά 11% σε 633 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+52% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).

Επίσης, στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 29 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 306 μ.β. το Εννιάμηνο του 2017, παρά την υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €1.116 εκατ. (-5% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δανειακής απομόχλευσης και μείωσης της έκθεσης σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υψηλής απόδοσης.

Την ίδια ώρα, οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 24% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €151 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, παραμένουν όμως σε συντηρητικά επίπεδα,

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα γ' τριμήνου της ΕΤΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε τα εξής:

"Τα αποτελέσματα της ΕΤΕ καταδεικνύουν την περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού και υπογραμμίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας εν όψει της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την πρώτη Ελληνική συναλλαγή καλυμμένων ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%.

Το ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Η συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας με στόχο την επανεδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η έκδοση των καλυμμένων ομολόγων επιτάχυνε την προοπτική αποδέσμευσής μας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA που ανέρχεται σε μόλις €1,0 δισ. Η ολοκλήρωση όλων των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων θα συντελέσει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή μας επάρκεια σημαντικά.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίστηκε απρόσκοπτα για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο, ανερχόμενη σε €3,5 δισ. συνολικά από το τέλος του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά το Γ’ τρίμηνο.

Ο δείκτης κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, στο 57%, ενισχυμένος κατά 40 μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να ενισχύσει τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σχεδόν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,8%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θετική επίπτωση από τις ήδη συμφωνηθείσες κεφαλαιακές ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2018, παρέχοντας περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας εν όψει των προγραμματισμένων εποπτικών ασκήσεων".

Εφικτός ο στόχος για την πλήρη απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA

- Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων από το 2009 στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές ομόλογο ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%. To 85% της έκδοσης καλύφθηκε από διεθνείς επενδυτές

-Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €4,6 δισ. από το τέλος του Δ’ Τριμήνου 2016 σε μόλις €1,0 δισ. τον Οκτώβριο2. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €4,7 δισ.2 από €12,3 δισ. το τέλος του 2016

-Η επικείμενη ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €1,7 δισ.

-Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €1,2 δισ. συνολικά στο διάστημα από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση

-H ισχυρή ρευστότητα και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης επιτρέπουν στην ΕΤΕ να χρηματοδοτήσει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων.

Δείκτης CET 1 στο 16,8%

- Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8% και σε 16,6% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη θετική κεφαλαιακή επίπτωση από τις υπο ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την Εθνική Ασφαλιστική, Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και South African Bank of Athens (S.A.B.A.)

- Οι εν λόγω συμφωνηθείσες αποεπενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2018, δημιουργώντας κεφαλαιακό απόθεμα εν όψει των επερχόμενων εποπτικών ασκήσεων

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €185 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2017 από €220 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-7,1% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της περαιτέρω απομόχλευσης του Ενεργητικού, καθώς και τη μη επαναλαμβανόμενη αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+2,3% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €352 εκατ. από €379 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και τη μείωση της έκθεσης σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υψηλής απόδοσης.

Τα παραπάνω αντιστάθμισαν το όφελος της μείωσης της χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ELA. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 305μ.β. από 309 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €51 εκατ. το Γ τρίμηνο του 2017 από €53 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μείωσης των προμηθειών από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και επιχειρηματικά δάνεια.

Σε επίπεδο Εννιαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €158 εκατ., ενισχυμένα κατά 52% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ.

Εξαιρώντας τις προμήθειες χρηματοδότησης μέσω ELA, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση των προμηθειών Λιανικής Τραπεζικής κατά 5% σε ετήσια βάση, καθώς και την αύξηση των προμηθειών από παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες (διαχείριση κεφαλαίων, προμήθειες από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και λοιπές συναλλαγές) κατά 28% σε σχέση με το Εννιάμηνο του 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €217 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €213 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, ενσωματώνοντας και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους €2,5 εκατ. Σε επίπεδο Εννιαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €640 εκατ., μειωμένες κατά 8,6% σε ετήσια βάση, συντελώντας στη βελτίωση του Κόστους προς Οργανικά έσοδα σε 50% το Εννιάμηνο του 2017 από 55% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα επίσης υποχώρησαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση.

Ο Όμιλος περιόρισε τις ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε €49 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €58 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, ενσωματώνοντας αποτιμητικές ζημιές και λοιπές επιβαρύνσεις ύψους €81 εκατ., οι οποίες αντιστάθμισαν το όφελος από τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-24,3% σε τριμηνιαία βάση σε €151 εκατ.).

ΝΑ Ευρώπη

Στη ΝΑ Ευρώπη1, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση σε €5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο Εννιαμήνου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €18 εκατ. το Εννιάμηνο του 2017 από €33 εκατ. το Εννιάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-6,5% σε ετήσια βάση) και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+54,2% σε ετήσια βάση).

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε και κατά το Γ’ τρίμηνο του 2017 και διαμορφώθηκε σε €0,2 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Ειδικότερα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμεινε αρνητικός κατά το Γ’ τρίμηνο του 2017, ανερχόμενος σε -€119 εκατ. έναντι -€14 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, και αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά €3,5 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το 2017.

Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση σε 45,3% το Γ’ τρίμηνο του 2017, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 56,6% στην Ελλάδα, ενισχυμένο κατά 40 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατήλθε σε €151 εκατ. το Εννιάμηνο του 2017 από €318 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά την αβεβαιότητα στην ελληνική αγορά κατά το Α’ εξάμηνο του 2017.

Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 198 μ.β. από 257 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017, με τον εν λόγω δείκτη να διαμορφώνεται σε 250 μ.β. στο Εννιάμηνο του 2017.

Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 75,2% στην Ελλάδα (74,1% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Στη ΝΑ Ευρώπη, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 33,9% το Γ' τρίμηνο του 2017, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 55,7%.

Ενισχυμένη ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €38,8 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 (+1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,3% ή €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά €1,2 δισ. συνολικά στο διάστημα μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη2 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα €2,1 δισ.

Μετά την επιτυχή έκδοση 3-ετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους €750 εκατ. τον Οκτώβριο, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αποκλιμακώθηκε σημαντικά σε €4,7 δισ. τον Οκτώβριο[3] από €8,4 δισ. το τέλος του Β’ τριμήνου του 2017, με την εξάρτηση από το μηχανισμό ΕLA να μειώνεται κατά €2,8 δισ. σε μόλις €1,0 δισ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ παραμένει η Τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα, με τη χρηματοδότηση μέσω ELA προς Ενεργητικό, εξαιρουμένων των ομολόγων ΕΤΧΣ & ΕΜΣ, να διαμορφώνεται σε μόλις 2%.

Η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €1,7 δισ., καθιστώντας την πλήρη απεξάρτηση της Τράπεζας από τον μηχανισμό ELA άμεσα εφικτή.

Με ισχυρή ρευστότητα και χαμηλό κόστος ρευστότητας, η ΕΤΕ είναι σε πλεονεκτική θέση να χρηματοδοτήσει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανήλθε σε 16,8% και σε 16,6% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη θετική κεφαλαιακή επίπτωση από τις υπο ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την Εθνική Ασφαλιστική, Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και S.A.B.A.

Οι εν λόγω συμφωνηθείσες αποεπενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2018, δημιουργώντας ένα κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας εν όψει των επερχόμενων εποπτικών ασκήσεων.

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €185 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2017 από €220 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-7,1% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της περαιτέρω απομόχλευσης του Ενεργητικού, καθώς και τη μη επαναλαμβανόμενη αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+2,3% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €352 εκατ. από €379 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και τη μείωση της έκθεσης σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υψηλής απόδοσης.
Τα παραπάνω αντιστάθμισαν το όφελος της μείωσης της χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ELA. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 305μ.β. από 309 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €51 εκατ. το Γ τρίμηνο του 2017 από €53 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μείωσης των προμηθειών από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και επιχειρηματικά δάνεια.

Σε επίπεδο Εννιαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €158 εκατ., ενισχυμένα κατά 52% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ.

Εξαιρώντας τις προμήθειες χρηματοδότησης μέσω ELA, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση των προμηθειών Λιανικής Τραπεζικής κατά 5% σε ετήσια βάση, καθώς και την αύξηση των προμηθειών από παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες (διαχείριση κεφαλαίων, προμήθειες από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και λοιπές συναλλαγές) κατά 28% σε σχέση με το Εννιάμηνο του 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €217 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €213 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, ενσωματώνοντας και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους €2,5 εκατ.

Σε επίπεδο Εννιαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €640 εκατ., μειωμένες κατά 8,6% σε ετήσια βάση, συντελώντας στη βελτίωση του Κόστους προς Οργανικά έσοδα σε 50% το Εννιάμηνο του 2017 από 55% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα επίσης υποχώρησαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση.

Ο Όμιλος περιόρισε τις ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε €49 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €58 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, ενσωματώνοντας αποτιμητικές ζημιές και λοιπές επιβαρύνσεις ύψους €81 εκατ., οι οποίες αντιστάθμισαν το όφελος από τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-24,3% σε τριμηνιαία βάση σε €151 εκατ.).

ΝΑ Ευρώπη

Στη ΝΑ Ευρώπη1, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση σε €5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο Εννιαμήνου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €18 εκατ. το Εννιάμηνο του 2017 από €33 εκατ. το Εννιάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-6,5% σε ετήσια βάση) και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+54,2% σε ετήσια βάση)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, 18:25