Folli Follie: «Εκπληρώνουμε όλες τις εμπορικές και οικονομικές μας υποχρεώσεις»

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, 17:29
Folli Follie: «Εκπληρώνουμε όλες τις εμπορικές και οικονομικές μας υποχρεώσεις»
Την πρόθεσή της να εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις που είναι προγραμματισμένες να καταβληθούν από την ίδια και τις ευρωπαϊκές θυγατρικές της κατά την διάρκεια της περιόδου που θα μεσολαβήσει μέχρι να ολοκληρωθεί παράδοση των εκθέσεων της Α&Μ και της ΕΥ εξέφρασε εκ νέου η Folli Follie, δηλώνοντας πως έχει αναστείλει τα σχέδια επαναγοράς μετοχών που ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2018 και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μεγάλη εξαγορά ή να αναλάβει κάποια σημαντική κεφαλαιακή δαπάνη βραχυπρόθεσμα, εκτός της συνήθους ροής των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία δηλώνει πως κατανοεί ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει ανησυχία σε μεγάλο μέρος των επενδυτών της, ωστόσο αυτό το δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με την δραστηριότητα στην Ασία, μέχρι η A&M και η EY να ολοκληρώσουν το έργο τους

Επισημαίνει, δε, πως προτίμηση τόσο της FF όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήταν η ΕΥ να αναλάβει έναν συνοπτικό έλεγχο όλων των στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017.

«Ωστόσο, με βάση την εκτίμησή της αναφορικά με τις ελεγκτικές της υποχρεώσεις, η ΕΥ δεν θεωρεί πως είναι ικανή να αναλάβει μία τέτοια πλήρη έρευνα μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η δικανική εγκληματολογική έρευνα της Α&Μ όσο και η δική της αρχική έρευνα για το τρέχον ενεργητικό και τις υποχρεώσεις του Ομίλου. Κατά συνέπεια, σαν πρώτο βήμα, η Εταιρεία έχει διορίσει την ΕΥ για το πιο περιορισμένο πεδίο, το οποίο περιγράφεται ανωτέρω, εντολή την οποία η ΕΥ ήταν σε θέση να αναλάβει άμεσα. Μόλις η Α&Μ και η ΕΥ ολοκληρώσουν τις αρχικές τους αναφορές, η Εταιρεία έχει την πρόθεση να διορίσει την ΕΥ για την πλήρη αξιολόγηση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2017, η οποία θα γίνει και με τη βοήθεια των ευρημάτων αυτών των αρχικών εκθέσεων», συμπληρώνει η Folli Follie.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Folli Follie:

Η «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (εφεξής, η «Εταιρεία») σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων και των αναφορών που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τις πρόσφατες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, δια της παρούσης ανακοινώσεώς της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα.

Στις 3 Μαΐου 2018, η Quintessential Capital Management δημοσίευσε έκθεση δια της οποίας προέβη σε διάφορους ισχυρισμούς κατά της Εταιρείας και των θυγατρικών της (εφεξής ο «Όμιλος»), ειδικότερα σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ασία. Η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει την αρχική της απάντηση σε αυτούς τους ισχυρισμούς και μεριμνεί λαμβάνοντας διάφορα δυναμικά βήματα, τα οποία αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές θα έχουν το συντομότερο δυνατό σαφή και καθαρή εικόνα.

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις, στις 14 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία διόρισε την Ernst & Young LPP (εφεξής, η «EY»), προκειμένου η τελευταία να διενεργήσει ειδικό έλεγχο στα ακόλουθα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2017: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, εμπορικές απαιτήσεις, εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις και άλλα τρέχοντα στοιχεία του ενεργητικού που προώθησε σε προμηθευτές για αποθεματικούς σκοπούς. Η ΕΥ ξεκίνησε το έργο της ήδη πριν από την σύναψη διορισμού της και βρίσκεται στη διαδικασία της συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών που χρειάζεται για να εκτελέσει την εντολή της. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει διορίσει την Alvarez and Marshal LLP (εφεξής, η «A&M»), προκειμένου η τελευταία να αναλάβει τη δικανική-εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation) των πιο πρόσφατων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ασιατικών θυγατρικών της. Η A&Μ διορίστηκε επίσημα στις 25 Ιουνίου 2018 έχοντας ξεκινήσει το έργο της μία εβδομάδα πριν από το διορισμό της. Επί του παρόντος αναμένεται ότι τόσο η A&M όσο και η ΕΥ θα ολοκληρώσουν το έργο τους εντός του Αυγούστου του 2018.

Η Εταιρεία έχει επίσης διορίσει τη Rothschild ως βασικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο. Όπως επίσης έχει ανακοινωθεί στο παρελθόν, στις 21 Ιουνίου 2018, η Εταιρεία διόρισε νέα ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου της.

Ενώ η Εταιρεία κατανοεί ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει ανησυχία σε μεγάλο μέρος των επενδυτών της, σε αυτό το στάδιο η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με την δραστηριότητα στην Ασία, μέχρι η A&M και η EY να ολοκληρώσουν το έργο τους. Όπως ανακοινώθηκε στις 25 Μαΐου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο ελληνικό Χρηματιστήριο έχει προσωρινά ανασταλεί κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, καθώς εκκρεμούσαν περαιτέρω αποκαλύψεις από την Εταιρεία σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Προς αποσαφήνιση των πρόσφατων δημοσιευμάτων στον ελληνικό τύπο, η προτίμηση τόσο της Εταιρείας όσο και της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής, η «Επιτροπή») ήταν η ΕΥ να αναλάβει έναν συνοπτικό έλεγχο όλων των στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017. Ωστόσο, με βάση την εκτίμησή της αναφορικά με τις ελεγκτικές της υποχρεώσεις, η ΕΥ δεν θεωρεί πως είναι ικανή να αναλάβει μία τέτοια πλήρη έρευνα μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η δικανική εγκληματολογική έρευνα της Α&Μ όσο και η δική της αρχική έρευνα για το τρέχον ενεργητικό και τις υποχρεώσεις του Ομίλου. Κατά συνέπεια, σαν πρώτο βήμα, η Εταιρεία έχει διορίσει την ΕΥ για το πιο περιορισμένο πεδίο, το οποίο περιγράφεται ανωτέρω, εντολή την οποία η ΕΥ ήταν σε θέση να αναλάβει άμεσα. Μόλις η Α&Μ και η ΕΥ ολοκληρώσουν τις αρχικές τους αναφορές, η Εταιρεία έχει την πρόθεση να διορίσει την ΕΥ για την πλήρη αξιολόγηση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2017, η οποία θα γίνει και με τη βοήθεια των ευρημάτων αυτών των αρχικών εκθέσεων.

Ενώ η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται απολύτως στο πλαίσιο όλων των ερευνών που έχει κινήσει η Επιτροπή, σε σχέση με τον ειδικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2017, η Επιτροπή ενδέχεται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν δύναται να αναμείνει την ανάληψη του πλήρους ελέγχου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους της ΕΥ και αντί για αυτό, ενδέχεται να ζητήσει επιπροσθέτως, τον διαχειριστικό έλεγχο όλων των στοιχείων των καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1(β) του Άρθρου 40 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Εν τω μεταξύ, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι αυτή την στιγμή έχει κάθε πρόθεση να εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις που είναι προγραμματισμένες να καταβληθούν από την ίδια και τις ευρωπαϊκές θυγατρικές της κατά την διάρκεια της περιόδου που θα μεσολαβήσει μέχρι να ολοκληρωθεί παράδοση των εκθέσεων της Α&Μ και της ΕΥ. Μόλις πραγματοποίησε την πληρωμή τόκων που οφειλόταν στις 23 Ιουνίου 2018 σε δάνειο του Ομίλου €31 εκατ. με κυμαινόμενο επιτόκιο (Schuldscheindarlehen) και ο Όμιλος σκοπεύει να πληρώσει το κουπόνι στις 3 Ιουλίου 2018 σε δάνειο 249,5 εκατ. Ευρώ, με 1,75% εγγυημένες ανταλλάξιμες ομολογίες. Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θα συνεχίσουν να πληρώνονται στην ώρα τους. Ο Όμιλος έχει επαρκή ρευστότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να ικανοποιήσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν τους επόμενους μήνες και έχει διαθέσιμες διάφορες επιλογές για να ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητά του, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Για την αξιολόγηση των εν λόγω επιλογών, η Εταιρεία κατανοεί πλήρως τους συμβατικούς περιορισμούς του Ομίλου από τα διάφορα χρηματοοικονομικά του εργαλεία.

Επιπροσθέτως και με σκοπό η Εταιρεία να διασφαλίσει ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εκθέσεων των A&M και EY, είναι σε όσο το δυνατόν πιο σταθερή κατάσταση, η τελευταία έχει αναστείλει τα σχέδια επαναγοράς μετοχών που ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2018 και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μεγάλη εξαγορά ή να αναλάβει κάποια σημαντική κεφαλαιακή δαπάνη βραχυπρόθεσμα, εκτός της συνήθους ροής των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Οι τακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

Από τις 22 Ιουνίου του 2018, οι Ευρωπαϊκές και Βορειοαμερικανικές εταιρείες του Ομίλου είχαν τις ακόλουθες οικονομικές υποχρεώσεις:

*Schuldscheindarlehen: 51 εκατ. ευρώ

* Μετατρέψιμες ομολογίες: 249,5 εκατ. ευρώ

*Ομόλογα σε ελβετικό φράγκο: 150 εκατ. ελβετικά φράγκα

*Λοιπά τραπεζικά δάνεια: 48,1 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. βρετανικές λίρες.

Οι ασιατικές θυγατρικές του Ομίλου έχουν επίσης κάποιες μικρές κεφαλαιακές υποχρεώσεις. Όπως τονίστηκε, η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την πλήρη συνεργασία της με τις έρευνες που ξεκίνησε η Επιτροπή και θα ενημερώσει την αγορά τον κατάλληλο χρόνο.

Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της FF, δήλωσε σχετικά: « Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας που λειτουργούμε, είμαι αφοσιωμένος στο να οδηγήσω τον Όμιλο και γνωρίζω πολύ καλά πως οι πιστωτές και οι μέτοχοι και οι λοιποί επενδυτές θέλουν να έχουν μια καθαρή εικόνα της κατάστασης. Αναγνωρίζω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει γρήγορα και με τη βοήθεια ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε όλες τις εμπορικές και οικονομικές μας υποχρεώσεις. Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλό μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης μιας ευρύτερης αναθεώρησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, 17:29