Εβροφάρμα: Αυξημένα κέρδη στο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, 19:55
Εβροφάρμα: Αυξημένα κέρδη στο εξάμηνο

Με αυξημένες πωλήσεις, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και ομίλου, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους για την Εβροφάρμα.

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 17,466 εκατ. ευρώ του ομίλου και 15,075 εκατ. ευρώ της εταιρείας, έναντι 15,367 εκατ. ευρώ και 14,413 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,7% και 4,6%,). To μεικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε για την εξάμηνη περίοδο 01/01-30/06/2019 σε 21,8% και 21,3%, έναντι 22,7% και 19,3% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον όμιλο και την εταιρεία σε 3,814 εκατ. ευρώ και 3,212 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 3,487 εκατ. ευρώ και 2,782 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου (αύξηση 9,3% και 15,4%).

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού 750.000 ευρώ και αφορά στην εξόφληση της Π.ΑΤΕ.

Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν για τον όμιλο και την εταιρεία σε 1,524 εκατ. ευρώ και 999.000 ευρώ, έναντι 1,375 εκατ. ευρώ και 684.000 ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου.

Ως αποτέλεσμα του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου κονδυλίου των 750.000 ευρώ, τα ενοποιημένα και εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 537.000 ευρώ και 20.000 ευρώ, έναντι 928.000 ευρώ και 289.000 ευρώ.

Χωρίς το έκτακτο κονδύλιο, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 1,287 εκατ. ευρώ και σε 770.000 ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν σημαντικά κατά την τρέχουσα περίοδο, ανήλθαν για τον όμιλο σε 2,191 εκατ. ευρώ, έναντι  1,986 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 1,557 εκατ. ευρώ έναντι 1,164 εκατ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, 19:56