ATTICA BANK: Ομόφωνη έγκριση τιτλοποίησης Κόκκινων Δανείων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, 20:44
ATTICA BANK: Ομόφωνη έγκριση τιτλοποίησης Κόκκινων Δανείων
Με ομόφωνη απόφαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ATTICA BANK ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τιτλοποίηση 1.331,6 εκατ. Ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο Ομολόγων, ενός Senior Ομολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός Junior note Ομολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ, ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.

Η πρωτοποριακή αυτή λύση, όχι μόνο για τα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα, αλλά και τα ευρωπαϊκά και διεθνή, παρέχει στην ATTICA BANK την δυνατότητα να προχωρήσει επιτέλους τώρα στην πραγματική τραπεζική της λειτουργία, επαναφέροντάς τη σε ρυθμούς κανονικότητας. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των Μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι μέσω της επιλεγείσας συναλλαγής, η ATTICA BANK οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA και εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, γεγονός που σε ετήσια βάση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, λόγω μειωμένων επιτοκίων.

Ταυτόχρονα, με την συμπλήρωση των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών - και δια αυτού στην DGComp, με γνώση φυσικά και της Τράπεζας της Ελλάδος - γεγονός που θα έχει ευεργετικές συνέπειες σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Ακολουθεί η απόφαση, όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το σύνολο (78,65%) των παριστάμενων Μετόχων στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα:

• Ενέκρινε την επιλογή του Επενδυτή- ήτοι της Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC) - ο οποίος προέκυψε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, και ο οποίος έχει δεσμευθεί για τα εξής:

A. Να αποκτήσει το 80% της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) (AMC) με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ», που έχει ιδρύσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.

B. Να αποκτήσει το Junior Note που θα εκδοθεί από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου έναντι ποσού 70 εκ. ευρώ με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά της.

Παράλληλα η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκ. Ευρώ. Συμπερασματικά, η Τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκ. Ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.

Σ.Σ.: Το SPV που θα αποκτήσει τα NPLs, ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο ως εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα συνάψει τη Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων (SLA) 7ετούς διάρκειας του εν θέματι χαρτοφυλακίου. Η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ τη AMC/SPV θα είναι μία συμφωνία στη βάση των διεθνών πρακτικών.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, 20:47