Ακόμη ένα ομόλογο της Folli Follie σε καθεστώς default

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018, 19:00
Ακόμη ένα ομόλογο της Folli Follie σε καθεστώς default
Δήλωση καταγγελίας (acceleration notice) προς την FF Group Finance Luxembourg SA., θυγατρική της Folli Follie, απέστειλε ο διαχειριστής - εκπρόσωπος (trustee) των εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων ύψους 249,5 εκατ.ευρώ (λήξεως 2019) της εταιρείας, καθιστώντας ταυτόχρονα απαιτητές τις αξιώσεις, δυνάμει των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από την εκδότρια.

Παράλληλα, σε σχετική ανακοίνωση η Folli Follie ενημερώνει για την αδυναμία της να καταβάλλει τους τόκους στους ομολογιούχους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, κάτι που αποτελεί γεγονός παραβίασης (event of default) και για το ομόλογο των 250 εκατ.ευρώ, λήξεων 2019.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι ο διαχειριστής - εκπρόσωπος (trustee) των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA (τα "Ομόλογα 2019") απέστειλε δήλωση καταγγελίας (acceleration notice) προς την θυγατρική της Εταιρείας, FF Group Finance Luxembourg SA. Την ίδια ημέρα ο trustee των Ομολόγων 2019 κατέστησε απαιτητές τις αξιώσεις δυνάμει των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία και την θυγατρική της, FF Group Finance Luxembourg II SA, βάσει των όρων των Ομολόγων 2019.

Λόγω των ανωτέρω, έχουν λάβει χώρα Γεγονότα Παραβίασης (Events of Default):

•βάσει του όρου 8(c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Ομολόγων CHF 150.000.000 3,25 τοις εκατό λήξεως 2021 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg II SA (τα "Ομόλογα 2021"), για τα οποία έχει παράσχει εγγύηση η Εταιρεία

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 20.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA˙ και

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 31.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA.

Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι έχει καταστεί υπερήμερη βάσει των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων 2021 λόγω μη πληρωμής τόκων κατά την δήλη ημέρα πληρωμής τους, στις 2 Νοεμβρίου 2018.

Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει Γεγονός Παραβίασης βάσει του όρου 8(a) των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων 2021 μετά την λήξη συμβατικής περιόδου χάριτος δέκα ημερολογιακών ημερών, στις 12 Νοεμβρίου 2018, και θα οδηγήσει σε Γεγονότα Παραβίασης:

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 20.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 31.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA˙ και

•βάσει του όρου 10(c) των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων 2019.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018, 19:00