Αύξηση της κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, 18:44
Αύξηση της κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο

 Αύξηση 2,9% παρουσίασαν τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 147,3 εκατ. ευρώ από 143,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 63,1% στα 52,2 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων στους τομείς των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ οι οποίες αντιστάθμισαν την μειωμένη προ φόρων κερδοφορία από τον τομέα των κατασκευών.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 27,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Η επίδραση στην καθαρή θέση των κερδών μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφίας και τις αποτιμήσεις των παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών ανήλθε στο ποσό των 6,6 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετα τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 93,4 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών 62,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν, όπως αναμενόταν κυρίως λόγω του κατασκευαστικού τομέα, κατά 17,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 566,4 εκατ. ευρώ από 683,2 εκατ. ευρώ το 2018 (εξαιρώντας τις ενδοομιλικές πωλήσεις).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου μας, παρά την μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο, βασιζόμενοι κυρίως στην διαρκώς αυξανόμενη συμβολή που έχουν τα αποτελέσματα από τους τομείς των παραχωρήσεων και της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την μακροχρόνια στρατηγική μας για συνεχή αύξηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων κι έργων ΑΠΕ του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, ο όμιλός μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, 18:44