Σήμερα τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, 08:21
Σήμερα τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ
Σήμερα καταβάλλεται η τρίτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΓΑ, η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 195,7 εκατ. ευρώ ποσό που θα μοιραστεί σε 670.857 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

α) 665.529 δικαιούχοι θα λάβουν την τρίτη δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014, με τη δαπάνη για τις πληρωμές αυτές να ανέρχεται στο ποσό των 192.076.415,24.

β) 5.328 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί θα εισπράξουν 3,7 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων για το 2014 υποχρεούνται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις Α21 , δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

β) Οι δικαιούχοι να προβαίνουν σε εκτύπωση του εντύπου Α21 και σε έλεγχο των στοιχείων που έχουν δηλώσει. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθος να προβαίνουν άμεσα σε διόρθωση ή τροποποίηση του Α21 για να μην καθυστερήσει η πληρωμή τους.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www . oga . gr ) .

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:


(α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83).

(β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012).

(γ) Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄ βαθμού (αρθ. 1 παρ.2 4075/2012).

Επίσης, τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται οικογενειακό επίδομα πρέπει:

να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών, αν σπουδάζουν

αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα

να είναι άγαμα

να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το οικογενειακό επίδομα έτους 2014, οι ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών έχουν ξεκινήσει για τους δικαιούχους με δύο - τρία παιδιά και άνω.

Για τους δικαιούχους με ένα παιδί, είναι η 1η Οκτωβρίου 2014. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων/ δικαιολογητικών είναι η 31η Ιανουαρίου 2015.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος μπορούν να κατατίθενται στα κατά τόπους ΚΠΑ ή Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε από τους ίδιους είτε μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, 08:21