Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πλημμέλειες στο διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, 18:13
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πλημμέλειες στο διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Σε νέα παράταση οδηγείται ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλους τους φορείς του δημοσίου, τους ΟΤΑ, κ.λπ. μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε μη νόμιμη την ανάθεσή του έργου.

Αιτία, μια σειρά παραλήψεων από τη μοναδική υποψήφια σύμπραξη που συμμετείχε στο διαγωνισμό με την επωνυμία «ΟΤΕ Α.Ε.- ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε-UNISYSTEMS A.E.», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπογραφεί η τελική σύμβαση.

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου που έλεγξε τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου έκρινε ότι δεν έγινε «βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς».

Έτσι, αναμένεται να δοθεί και δεύτερη παράταση μετά την πρώτη που έληξε στις 30 Ιουνίου για την υποχρέωση έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ηλεκτρονικά).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, 18:35