ΣΕΒ: Διευκόλυνση στην αξιοποίηση κινήτρων του Ν4399/16

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, 13:29
ΣΕΒ: Διευκόλυνση στην αξιοποίηση κινήτρων του Ν4399/16

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ν.4605/19) που ψηφίστηκε αναφέρεται σε Flash Report του ο ΣΕΒ. Όπως αναφέρεται με το νομοσχέδιο υλοποιούνται ορισμένες πάγιες θέσεις της αγοράς για τα επιχειρηματικά πάρκα, την εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, τα επενδυτικά κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών, την απλοποίηση κίνητρων του "αναπτυξιακού νόμου", την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για το εμπορικό απόρρητο, κτλ.

Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν επιλύεται το σημαντικό θέμα της υπερ-φορολόγησης, ενώ παράλληλα ο νόμος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα στη λειτουργία του Ν4399/2016 όπως η ταχεία υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, η μείωση της γραφειοκρατίας ένταξης / έγκρισης / ελέγχων, αλλά και η μεταφορά ζημιών πέρα των πέντε ετών.

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι το νομοσχέδιο προβλέπει διευκολύνσεις στην αξιοποίηση κινήτρων από επενδύσεις που εντάσσονται στο Ν4399/16 και για επενδύσεις σε κέντρα κοινών υπηρεσιών (Ν89/1967). Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων που διατυπώθηκαν προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από το Φόρουμ Κλαδικών και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων που συντονίζει ο ΣΕΒκαι η Ελληνική Παραγωγή, με συμμετοχή των ΣΒΘΚΕ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΑΠ, ΣΘΕΒ, ΣΒΣΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές δείχνουν τον δρόμο για τη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα στην απλοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Απλοποίηση χρήσης κινήτρων του Ν4399/16 ("αναπτυξιακός νόμος")

Ο νόμος προβλέπει τα εξής:

1.    Δυνατότητα αξιοποίησης του 1/3 της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής ανά έτος (από 1/5 σήμερα). Στην περίπτωση μερικής αξιοποίησης της φορολογικής απαλλαγής σε προηγούμενα έτη, λόγω έλλειψης επαρκών κερδών, η υπολειπόμενη φορολογική απαλλαγή προστίθεται στην ετήσια(στο 1/3 δηλαδή) των επόμενων ετών.
2.    Το όριο μεγαλύτερων επενδύσεων ("επενδύσεις μείζονος μεγέθους")για ένταξη στο Ν4399/16 επαναπροσδιορίζεται στα €15εκ (από τα €20εκ σήμερα)και στη δημιουργία μιας (1) θέσης εργασίας ανά €1εκ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
3.    Το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης (από 100% σήμερα).
4.    Αποσαφηνίζονται θέματα μεταφοράς και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων. Ως μετεγκατάσταση ορίζεται η "μετακόμιση" της ίδιας (ή παρεμφερούς ή μέρους) δραστηριότητας από άλλο χώρο στο χώρο που πραγματοποιείται η ενισχυόμενη δραστηριότητα. Ενώ μεταφορά υπάρχει όταν η ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί (εξολοκλήρου ή εν μέρει) τον ίδιο σκοπό με την αρχική εγκατάσταση αλλά στην αρχική εγκατάσταση χάνονται θέσεις εργασίας.
Να σημειωθεί όμως ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο αναπροσαρμόζεται πλέον στα €5εκ, με τη σώρευση να ανέρχεται στα €10εκ για μεμονωμένη επιχείρηση (ή €20εκ για συνεργαζόμενες / συνδεμένες επιχειρήσεις) στην τριετία.

Τέλος, ο νόμος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα στη λειτουργία του Ν4399/2016 όπως η ταχείαυπαγωγή τωνεπενδυτικώνσχεδίων, η μείωση της γραφειοκρατίας ένταξης / έγκρισης / ελέγχων, αλλά και η μεταφορά ζημιών πέρα των πέντε ετών.

Κίνητρα εγκατάστασης κέντρων κοινών υπηρεσιών αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα  

Ο νόμος τροποποιεί διατάξεις του α.ν. 89/1967 ως εξής:

1.    Η διευρυμένη λίστα υπηρεσιών περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστική υποστήριξη, ελέγχους ποιότητας, κατάρτιση μελετών και συμβάσεων, διαφήμισης και marketing, επεξεργασίας στοιχείων, λήψη / παροχή πληροφοριών, R&D, λογισμικό και συστήματα πληροφορικής, αποθήκευση πληροφοριών, εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς με ιδία μέσα, εκπαίδευση, τηλεφωνικά κέντρα και πληροφόρηση, κτλ.
2.    Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις για πρόσληψη εργαζομένων (μέχρι €5εκ), για προγράμματα κατάρτισης (μέχρι €2εκ), για έργα έρευνας και ανάπτυξης (ανάλογα το είδος ως €20εκ), δαπάνες εξοπλισμού και μισθολογικού κόστους για ΤΠΕ (ως €200χιλ), κτλ.
3.    Αφορά τόσο σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών όσο και σε ημεδαπές εταιρίες που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.
4.    Βασική προϋπόθεση, το αντικείμενο των παρεχόμενων κοινών υπηρεσιών προς αλλοδαπές επιχειρήσεις να μην ασκείται στην Ελλάδα δυο έτη πριν από την υποβολή αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης. Επιτρέπεται όμως η παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ακόμα και κατά τη διάρκεια λήψης της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η τήρηση χωριστικών οικονομικών καταστάσεων.
5.    Τέλος, οι εταιρίες που ενισχύονται υποχρεούνται να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων (ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης) και να έχουν τουλάχιστον €100χιλ ετήσιες δαπάνες λειτουργίας.

Για την ενεργοποίηση όμως των κινήτρων παραμένουν σε εκκρεμότητα δυο κρίσιμες ΚΥΑ, μια για τα θέματα και τις διαδικασίες ελέγχων, και μια για την εξειδίκευση των κατηγοριών ενισχύσεων.

Εμπορικό απόρρητο και πνευματικά δικαιώματα   

Ο νόμος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, καταργείται για λόγους ασφάλειας δικαίου η αναδρομικότητα (από το 2017) της επιβάρυνσης στους εισαγωγείς ή παραγωγούς τεχνολογικών προϊόντων όπως περιγράφεται στο άρθρο 37 του Ν4540/2018.

Η επιβάρυνση εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Η αναδρομικότητα αυτή δημιουργούσε σοβαρά τεχνικά και νομικά προβλήματα στις εταιρίες. Ο εξορθολογισμός της διάταξης αποτέλεσε συλλογικό αίτημα εταιριών και φορέων του κλάδου.

Ο ΣΕΒ επίσης υποστήριξε και προώθησε το αίτημα στα συναρμόδια Υπουργεία, μιας και πολλές εταιρίες του κλάδου είναι επίσης μέλη του.

Παραμένει όμως σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός μιας εύλογης αμοιβής ανά κατηγορία μέσου.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, 13:32