Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, 14:33
Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Γεγονός αποτελεί η σύσταση της «Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης - ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με Α.Μ. 489179, με σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αποτελούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.3029/2002 και πρωταρχικός της σκοπός της είναι η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, βασικοί σκοποί της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι η προβολή και η ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης ως δεύτερου πυλώνα ασφάλισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, η ανάδειξη της σημασίας του θεσμού μέσα από το πρίσμα των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα μέλη των Τ.Ε.Α. βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη - βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού, κανονιστικού, επενδυτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και η εκπροσώπηση των μελών της σε θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκούς θεσμούς και fora.

Επιπλέον, στους στόχους της περιλαμβάνονται η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στα θέματα που αφορούν τα μέλη της.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της, η Ένωση διοικείται, βάσει Καταστατικού, από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Θωμόπουλος, Πρόεδρος ΤΕA-INTERAMERICAN

B΄ Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Φύτρος, Εκπρόσωπος ΤΕΑ-JOHNSON & JOHNSON

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τζανάκος, Διευθυντής ΤΕΑ-ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ

Ταμίας: Κοσμάς Τσακιρίδης, Ταμίας ΤΕΑ-ΙΣΘ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, 14:33