ΕΚΤ: Αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων για το 2018

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017, 11:53
ΕΚΤ: Αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων για το 2018
Η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών και η ετοιμότητά τους για την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 (Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9) θα είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της Τραπεζικής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2018, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Το 2018 η τραπεζική εποπτεία θα κινηθεί με άξονα τέσσερις τομείς προτεραιότητας:

1) επιχειρηματικά μοντέλα και παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία

2) πιστωτικός κίνδυνος

3) διαχείριση κινδύνων και

4) δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πολλαπλές διαστάσεις κινδύνου.

Για καθέναν από αυτούς τους τομείς προτεραιότητας θα αναληφθεί σειρά εποπτικών πρωτοβουλιών. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Μετά τη δημοσίευση του εγγράφου της ΕΚΤ με τις κατευθύνσεις σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), «ο εποπτικός διάλογος με τις τράπεζες θα συνεχιστεί με έντονη έμφαση στην εξέταση των στρατηγικών για τα ΜΕΔ, στον έγκαιρο σχηματισμό προβλέψεων έναντι ΜΕΔ και στις έγκαιρες διαγραφές ΜΕΔ», αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επιπλέον, η ομάδα δράσης για τα ΜΕΔ θα συνεχίσει να στηρίζει Μικτές Εποπτικές Ομάδες στην ανάληψη περαιτέρω δράσεων και στον εποπτικό διάλογο όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών.

«Ο πιστωτικός κίνδυνος συνεχίζει να αποτελεί σημαντική εποπτική προτεραιότητα για το 2018. Αρκετά ιδρύματα εξακολουθούν να καταγράφουν μεγάλα αποθέματα ΜΕΔ, πράγμα που μπορεί τελικά να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τραπεζικές χορηγήσεις προς την οικονομία.

»Τα υψηλά επίπεδα των ΜΕΔ επηρεάζουν το κεφάλαιο και τη χρηματοδότηση, μειώνουν την κερδοφορία και, κατά συνέπεια, περιορίζουν την προσφορά πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η διευθέτηση των ΜΕΔ είναι επομένως σημαντική τόσο για τη βιωσιμότητα των τραπεζών όσο και για τις μακροοικονομικές επιδόσεις» σημειώνει η ΕΚΤ.

Σχετικά με τα stress test, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι «οι επόμενες εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα σημαντικά ιδρύματα θα διενεργηθούν το 2018. Θα πραγματοποιηθούν δύο συμπληρωματικές ασκήσεις: ένα δείγμα μεγάλων σημαντικών ιδρυμάτων θα συμμετάσχουν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η ΕΚΤ θα διενεργήσει πρόσθετη άσκηση για τα υπόλοιπα σημαντικά ιδρύματα που δεν θα συμμετέχουν στην πρώτη άσκηση».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017, 11:57