Ευχερέστερος ο ενδιάμεσος έλεγχος επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 13:55
Ευχερέστερος ο ενδιάμεσος έλεγχος επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου

Τη δυνατότητα να διενεργείται ο ενδιάμεσος έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα της ενίσχυσης του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 με ευθύνη του ίδιου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εκτός από την αρμόδια υπηρεσία και το εντεταλμένο όργανο (Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών - ΕΜΠΕ), προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που συμπεριλήφθηκε σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία ο επιχειρηματικός φορέας θα μπορεί να επιλέγει για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης του, είτε τη διενέργεια του αιτούμενου ελέγχου από Όργανο Ελέγχου που συγκροτείται με τυχαία κλήρωση από το ΕΜΠΕ, είτε να βεβαιώνει με δική του ευθύνη που θα συνοδεύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, από ορκωτό ελεγκτή και όπου απαιτείται, αναλόγως των όρων υπαγωγής και του είδους της επένδυσης, από πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικού προσώπου, για τη σύμφωνη με τους όρους του θεσμικού πλαισίου του νόμου 4399/2016 και της απόφασης υπαγωγής, υλοποίηση, των μέχρι το χρόνο της υποβολής του αιτήματος, δαπανών της επένδυσής του.

Για την αξιοποίηση της εν λόγω δυνατότητας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο φορέας θα καλείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων να συνυποβάλλει με το αίτημα ελέγχου και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, τις ως άνω βεβαιώσεις. Κατόπιν ελέγχου της πληρότητας των, η αρμόδια υπηρεσία θα εκδίδει απόφαση για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%.

Ο νομοθέτης, κάνει λόγο για "αξιόπιστη εναλλακτική διαδικασία, η οποία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ενώ διατηρείται η πρόβλεψη της διενέργειας του τελικού ελέγχου από τα υφιστάμενα μέχρι σήμερα Όργανα Ελέγχου και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, μέσω της οποίας παραλείπεται μέρος των σταδίων που οδηγούν στην πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%, ήτοι η διενέργεια κληρώσεων για την επιλογή διαθέσιμων μελών ΕΜΠΕ που θα συμμετέχουν σε τακτικό έλεγχο και η συγκρότηση οργάνου ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία, η οργάνωση και διενέργεια του ελέγχου από το συγκροτηθέν όργανο και η από κοινού σύνταξη και υποβολή της σχετικής έκθεσης ελέγχου".

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα θα δίνεται η δυνατότητα στους φορείς που επιλέγουν αυτή τη διαδικασία να ενεργοποιούν την καταβολή των ενισχύσεων ή και να θεμελιώνουν το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους, άμεσα, κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας του αιτήματος ελέγχου και των υπαβαλλόμενων βεβαιώσεων.

Ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποσυμφορηθούν, και θα μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα ελέγχου των φορέων που δεν επιλέγουν την ως άνω διαδικασία. Αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης προβλέπεται και για τα επενδυτικά σχέδια του επενδυτικού νόμου του 2011.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 13:55