Αύξηση εσόδων κατά 3,558 δισ. ευρώ και μείωση δαπανών κατά 4,645 δισ. ευρώ για το 2021 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, 14:22
Αύξηση εσόδων κατά 3,558 δισ. ευρώ και μείωση δαπανών κατά 4,645 δισ. ευρώ για το 2021 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

Αύξηση 7,1% προβλέπεται οτι θα παρουσιάσουν τα έσοδα του κρατικού προυπολογισμού το 2021 και θα διαμορφωθούν στα 53,705 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,558 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Ειδικότερα:

⦁ οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,473 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3,537 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 293 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2,688 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι λοιποί φόροι επί παραγωγής προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,149 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,199 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,256 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπονται στο ποσό των 2,498 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι κοινωνικές εισφορές προβλέπονται στο ποσό των 54 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας διαφοροποίηση έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 6,647 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που αναμένονται από ANFAs και SMPs από τον ESM, τα οποία εντάσσονται κατ' έτος στον προϋπολογισμό αφού εισπραχθούν, ενώ στο έτος 2020 περιλαμβάνονται τα ποσά που έχουν εισπραχθεί (ύψους 644 εκατ. ευρώ),

⦁ οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκτιμώνται σε 2.070 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 671 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ,

⦁ οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι στο έτος 2020 περιλαμβάνεται η είσπραξη μέρους του αντιτίμου από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού,

⦁ οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 5,278 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 352 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα», περιλαμβάνονται έσοδα ΠΔΕ ύψους 3,875 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,355 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 63,884 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,645 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020. Αναλυτικότερα η εξέλιξη των δαπανών του προσχεδίου του προυπολογισμού ανά κατηγορία είναι η εξής:

Παροχές σε εργαζόμενους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζόμενους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13,424 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στους κάτωθι παράγοντες:

· στην αύξηση των τακτικών αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών κατά 87 εκατ. ευρώ και 18 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, κυρίως λόγω νέων προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2021 και

· στη μείωση των πρόσθετων αποδοχών κατά 91 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια του γεγονότος ότι στα μεγέθη του 2020 συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους υγειονομικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας.

Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 225 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση του 2020.

Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 30.085 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,510 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2020, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας, κάνοντας τη βασική θεώρηση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν μετριαστεί.

Τα νέα μέτρα κατά του Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις είναι τα εξής:

· η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

· το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) και,

· η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η συνολική δαπάνη των ήδη προσδιορισμένων μέτρων Covid-19, κατά το μέρος που επιβαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 1,606 δισ. ευρώ, έναντι 6,528 δισ. ευρώ για το 2020 και συνυπολογίζοντας τα περίπου 1,400 δισ. ευρώ των αναδρομικών των συνταξιούχων που θα καταβληθούν το 2020, ερμηνεύεται η κύρια διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων/προβλέψεων των δύο ετών.

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, 14:23