Το ΣΤΕ δικαιώνει τους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που έχουν δυσλεξία

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015, 19:58
Το ΣΤΕ δικαιώνει τους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που έχουν δυσλεξία
Ερμηνεύοντας όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και το Σύνταγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας «παρέχει» τη δυνατότητα στους σπουδαστές των Αστυνομικών ή Στρατιωτικών Σχολών να δίνουν μόνο προφορικές και όχι γραπτές εξετάσεις εφόσον αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πρόβλημα δυσλεξίας. Το Γ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δικαίωσε σπουδαστή της Σχολής Αστυφυλάκων ο οποίος εκ γενετής ήταν δυσλεκτικός και είχε αποπεμφθεί από τη Σχολή Αστυφυλάκων επειδή κατά τις γραπτές πτυχιακές εξετάσεις δεν συγκέντρωσε τη βάση του 10 σε τρία μαθήματα.

Παρότι ο σπουδαστής είχε προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις για το πρόβλημα της δυσλεξίας που αντιμετώπιζε, εντούτοις οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν αποδεκτοί, καθώς δεν είχε δηλώσει νωρίτερα το θέμα στη Σχολή έστω και προφορικά ενώ συμμετείχε κανονικά καθ΄ όλη την διάρκεια των τριών ετών σπουδών στις γραπτές εξετάσεις.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) 60/2006, οι οποίες αποτελούν ειδικότερη εκδήλωση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος υποχρέωσης του νομοθέτη να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης από τα άτομα με αναπηρία των ατομικών τους δικαιωμάτων, θεσπίζεται δυνατότητα των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, των οποίων η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας), να εξετάζονται προφορικά τόσο στις ενδοσχολικές εξετάσεις όσο και στις εξετάσεις, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις οποίες υποβάλλονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 2226/1994, και οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων».

Δεδομένου μάλιστα, συνεχίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) δεν αποτελεί, κατά την κείμενη νομοθεσία, κώλυμα για την εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Αστυφυλάκων, πρέπει -ενόψει της συνταγματικής αρχής της ισότητας, της απορρέουσας από το προαναφερόμενο άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος κρατικής μέριμνας για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και της επιβαλλόμενης με το άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Συντάγματος υποχρέωσης του κράτους να διευκολύνει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται και η κατοχυρούμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματος- να τύχουν ανάλογης εφαρμογής και κατά τη διάρκεια φοίτησης των δόκιμων αστυφυλάκων με ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) στη Σχολή Αστυφυλάκων, οι διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 60/2006, που προβλέπουν την εισαγωγή των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου με ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον ειδικό τρόπο των προφορικών εξετάσεων».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015, 19:58