Φαγοπότι εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, 20:15


Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή


Τι κοινό έχουν οι υπάλληλοι φύλαξης του ΑΠΘ, ένα διατηρητέο κτήριο στον Πειραιά, έργα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», κτίσματα στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και η βενζίνη των εργαζόμενων στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού;

«Ειδικά» έργα 7,9 εκατ. ευρώ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» δόθηκαν σε δύο εταιρείες, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν στενή συγγενική σχέση µεταξύ τουςΌλες αυτές και δεκάδες ακόμη περιπτώσεις περιλαμβάνονται στην εκτενέστατη ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, για το 2014, αποδεικνύοντας ότι το μεγάλο φαγοπότι και το καθεστώς ανομίας ζουν και... μακροημερεύουν με αμείωτους ρυθμούς στην Ελλάδα της κρίσης.

Έκνομες πράξεις και παραλείψεις σε κάθε πτυχή της διοίκησης αποδεικνύουν ότι οι εξαγγελίες περί καταπολέμησης τις διαφθοράς παραμένουν κενές περιεχομένου, καθώς τα κυκλώματα που λυμαίνονται τον δημόσιο βίο έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε κάθε μήκος και πλάτος του.

Αποκατάσταση... στα χαρτιά

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σωματείου στον Πειραιά, το οποίο εισέπραξε επιχορήγηση ύψους 1.027.146 ευρώ, για την αποκατάσταση διατηρητέου ιδιόκτητου κτηρίου, χωρίς ποτέ να πραγματοποιηθεί η παραμικρή εργασία.«Ειδικά» έργα 7,9 εκατ. ευρώ στο «Σωτηρία»

Με εντολή του ο ΓΕ∆∆, ανέθεσε σε µικτό κλιµάκιο επιθεωρητών του ΣΕ∆Ε και του ΣΕΥΥΠ τη διερεύνηση της υλοποίησης τριών έργων στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», συνολικού προϋπολογισµού 7.892.000 ευρώ. Τα τρία αυτά έργα είχαν χαρακτηριστεί µε Υπουργικές Αποφάσεις ως «ειδικά», γεγονός που επέτρεψε τη δηµοπράτησή τους χωρίς ανοιχτούς δηµόσιους διαγωνισµούς, µε πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων και, εν τέλει, την κατακύρωσή τους σε δύο εταιρείες, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν στενή συγγενική σχέση µεταξύ τους.

Στο αντικείµενο του ελέγχου συµπεριλήφθηκε ένας αριθµός επιπρόσθετων εργασιών για τις οποίες, ο ανάδοχος των έργων αιτήθηκε αποζηµίωσης ύψους κόστους 750.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), παρά το ότι οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν χωρίς προηγούµενη ανάθεση ή εντολή από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ που ήταν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και φορέας υλοποίησης των έργων.Ο έλεγχος συµπερασµατικά κατέληξε στα κάτωθι:

1) Μία Ανώνυµη Εταιρεία του ∆ηµοσίου, η ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, υπό την άµεση εποπτεία αρχικά του Υπουργού Υγείας και στη συνέχεια του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, προέβη σε υλοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και χωρίς να λαµβάνει υπόψη της την υποχρέωση υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.3316/05 (Μελέτες δηµοσίων έργων), αναφορικά µε τη σύνταξη των µελετών.

2) Οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ φαίνεται ότι διενεργήθηκαν εκ συστήµατος και κατ’ εξακολούθηση µε κατάχρηση της διαδικασίας παραγωγής δηµοσίων έργων και όσον αφορά στον καθορισµό του αντικειµένου του έργου, και όσον αφορά στις κοστολογήσεις, καθώς και στους χρόνους κατασκευής / περαίωσης / παράδοσης-παραλαβής. Επιπλέον, µε τις συνεχείς τροποποιήσεις και προσθήκες, δηµιουργήθηκε αντικειµενική αδυναµία ελέγχου οποιασδήποτε νόµιµης
διαδικασίας ή πρωτοκόλλου. Σχηµατίστηκε η εντύπωση συστηµατικής εκ των υστέρων κάλυψης αποσπασµατικών εργασιών, που αυθαίρετα «κρίθηκε» ότι χρειάζεται το Νοσοκοµείο, καθώς και διασπάθισης των πιστώσεών του, µε αµφιλεγόµενη αποτελεσµατικότητα.

3) Η εκτέλεση των έργων, χωρίς επαρκή συµβατικά στοιχεία, σε συνδυασµό µε την µη τήρηση βασικών δεσµεύσεων µεταξύ της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και των επιµέρους αναδόχων –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση νέων εργασιών– κατέστησαν πρακτικά αδύνατη τη διαχείριση και τον ποσοτικό διαχωρισµό τους.

4) Τα τρία έργα δηµοπρατήθηκαν χωρίς να είναι ώριµα, µε βασικές ελλείψεις ως προς την ύπαρξη µελετών αδειοδοτήσεων κλπ.

5) Και τα τρία έργα έχουν τµηµατικές αστοχίες και δεν εξασφαλίστηκε η έγκαιρη απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο. Το κτίριο του νέου Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) δεν είχε παραληφθεί και δεν λειτουργούσε έξι χρόνια περίπου µετά τη δηµοπράτηση και τη συµβατική περαίωση του έργου, ενώ η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας λειτουργούσε χωρίς την έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και µε υφιστάµενο προβληµατικό δίκτυο αποχετεύσεων.

6) Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στον τελευταίο όροφο του κτιρίου «300 Γυναικών» είχαν γίνει και άλλες παρεµβάσεις και κτιριολογικές προσθέσεις, των οποίων η χρηµατοδότηση και η εκτέλεση δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των καταγεγραµµένων έργων. Εξ αιτίας αυτών των κατασκευών, σε συνδυασµό µε την αλλαγή χρήσης του υπογείου και την παλαιότητα της κατασκευής του κτιρίου, τίθενται µεταξύ άλλων και ζητήµατα στατικότητας και ασφάλειας του κτιρίου.

7) Oι απαιτήσεις του αναδόχου για τις «νέες» εργασίες κρίθηκαν ανυπόστατες, διότι α. δεν υπήρχε έγγραφη εντολή του εργοδότη, και β.κατά τη διαδικασία της παραλαβής ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς καµία επιφύλαξη, αν και του είχε κοινοποιηθεί η τελική επιµέτρηση µε διαγραφή των συγκεκριµένων πρόσθετων εργασιών (2ο και 3ο έργο).

8) Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου του ΤΕΠ υπήρχε καλουπωµένη επιφανειακή θεµελίωση (σηµαντικού εµβαδού), για την οποία δεν γίνεται αναφορά σε καµία περιγραφή συµβατικών ή εξωσυµβατικών εργασιών.

Αυτό οδήγησε στην εύλογη εικασία ότι ενδεχοµένως θα αποτελούσε µελλοντικά το αντικείµενο ενός νέου έργου, το οποίο τελικά δεν εγκρίθηκε. Η έκθεση ελέγχου απεστάλη στην Εισαγγελία ∆ιαφθοράς.

Από νεότερη ενηµέρωση του ΓΕ∆∆ από το ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προέκυψαν τα κάτωθι σχετικά:
• Οι διαδικασίες για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών εντός του Νοσοκοµείου ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε την από 4-4-2014 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο ν.4178/2013 του ΥΠΕΚΑ.
• Κινήθηκε η διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας για το κτήριο του ΤΕΠ.
• Πραγµατοποιήθηκε τµηµατική διοικητική παραλαβή των έργων (αφορά µόνο στο κτίριο του ΤΕΠ) στις 12/9/2014 και προγραµµατίστηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου ΤΕΠ στις 12/10/2014.
• Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 19035/16-6-2014 απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, το ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 160.000 ευρώ για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία του νέου ΤΕΠ. To zougla.gr επικοινώνησε με τον διοικητή του νοσοκομείου Σωτηρία,Δρ Μιλτιάδη Παπασταματίου, ο οποίος διευκρίνισε ότι:

«Στο αναφερόμενο δημοσίευμα δεν αναφέρεται η χρονική περίοδος που εκτελέστηκε το έργο και είναι τα έτη 2008- 2010. Υλοποιήθηκε αποκλειστικά από την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Οι υπηρεσίες του νοσοκομείου δεν αναμείχθηκαν στην εκτέλεσή του. Η σημερινή διοίκηση προέβη σε όλα όσα ορθά αναφέρονται, στην τελευταία παράγραφο του δημοσιεύματος ως όφειλε».

Πάρτι... επιόρκων

Χωρίς τέλος είναι η λίστα επίορκων υπαλλήλων οι οποίοι έπεσαν στα μαλακά ή παραμένουν απολύτως ατιμώρητοι για πράξεις που ζημίωσαν το Δημόσιο κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Μεταξύ των εκατοντάδων περιπτώσεων συγκαταλέγεται αυτή μιας υπαλλήλου του ∆ήµου Λαρισαίων, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης έξι µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Η εν λόγω υπάλληλος παραπέµφθηκε να δικασθεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας, γιατί κατά το χρονικό διάστηµα από 01-08-2001 έως 31-10-2011 ενεργώντας µε πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση έβλαψε το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σκοπό να προσπορίσει παράνοµα ίδιο οικονοµικό όφελος, καθόσον ελάµβανε παράνοµα την σύνταξη της θανούσας µητέρας της, προκαλώντας οικονοµική ζηµία στο ΙΚΑ συνολικού ύψους 77.513,68 Ευρώ. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου λόγω επιβολής επιεικούς ποινής.Σεκιουριτάδες... διοικητικοί υπάλληλοι στο ΑΠΘ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 132 εργαζόμενων ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι, οι οποίοι προσελήφθησαν από το ΑΠΘ για τη φύλαξη των χώρων του Πανεπιστηµίου, ωστόσο, απασχολούνταν στις διοικητικές υπηρεσίες του τελευταίου µε ειδικότητες υπαλλήλων γραφείου-γραµµατειακής υποστήριξης-κλητήρων.

∆ιαπιστώθηκε δε, ότι το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων αυτών εργαζόταν και συνέχιζε να εργάζεται επί σειράν ετών µε τις ίδιες ειδικότητες και µε διάφορες εργολαβικές εταιρείες µε τις οποίες το ΑΠΘ συνάπτει συµβάσεις για την φύλαξη και καθαριότητα των χώρων του.

Μάλιστα, οι διακηρύξεις και οι αντίστοιχες συµβάσεις που υπογράφονται µεταξύ των διαφόρων εταιρειών και του ΑΠΘ, περιέχουν ρητές προβλέψεις ότι το προσωπικό που θα απασχολείται στην εργολαβία του ΑΠΘ θα τυγχάνει της συναίνεσής του. Όπως αναφέρεται στα πορίσµατα του ελέγχου οι εν λόγω εργαζόµενοι έχουν προσφύγει στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, ζητώντας να τους αναγνωριστεί σχέση εργασίας απευθείας µε το ΑΠΘ, αφού θεωρούν την εταιρεία ως παρένθετο πρόσωπο. Παρότι πρωτοδίκως έχει απορριφθεί το αίτηµά τους, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η τελική έκβαση του ζητήµατος.

Για το όλο θέµα ο ΓΕ∆∆ ενηµέρωσε τους Υπουργούς Οικονοµικών, Παιδείας & Θρησκευµάτων και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, επισηµαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, οι µεθοδεύσεις αυτές των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ αντιστρατεύονται τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης και παρακάµπτουν τις κείµενες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού στον ∆ηµόσιο Τοµέα.

Ο Πρύτανης, στις εξηγήσεις του στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων, αναφέρει ότι «…η λειτουργία του Ιδρύµατος µε το υπάρχον υπηρετούν ανθρώπινο δυναµικό είναι αδύνατη χωρίς ευέλικτους µηχανισµούς απασχόλησης µέσω των διοικητικών εργολαβιών».Κερασμένα καύσιμα στον... αμαρτωλό ΣΠΑ Υμηττού

Όπως αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση του Λέανδρου Ρακιντζή, μεταξύ άλλων ατασθαλιών στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, συγκαταλέγεται η κατανάλωση καυσίμων εκ μέρους εργαζόμενων.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν ήταν νόµιµη η καταβολή δαπανών κατανάλωσης καυσίµων για τη χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων φυσικών προσώπων, τα οποία ήταν ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών προς τον ΣΠΑ Υμηττού. Άλλωστε, οι µετακινήσεις τους µε αυτοκίνητα δεν περιλαµβάνονται στους όρους των αντίστοιχων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Καμία ποινή για την τραγωδία στο Λούνα Παρκ

Παράλληλα, στην Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης δεν επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή για το πειθαρχικό αδίκηµα της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος.

Η υπάλληλος, σύµφωνα µε Έκθεση Ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την υπόθεση της νόµιµης λειτουργίας Λούνα Πάρκ σε µισθωµένο χώρο του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης στο οποίο σηµειώθηκε την άνοιξη του 2014 θανατηφόρο ατύχηµα ανηλίκου, δεν εισηγήθηκε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και την αποβολή της από το χώρο της εγκατάστασης, ως όφειλε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε χορηγηθεί σχετική άδεια και εξακολουθούσε η µισθώτρια εταιρεία να χρησιµοποιεί το χώρο αν και είχε λήξει η σύµβαση της µίσθωσης.

Κατά της απόφασης του ∆ηµάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης ασκήθηκε ένσταση λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Μερικές ακόμη περιπτώσεις...
Επιμέλεια: Μανώλης Φουσκολαγουδάκης

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015, 15:12