Επιβολή οριστικής διακοπής λειτουργίας αγωγού λυμάτων στην Τ.Κ. Καλλιανίου του Δήμου Γορτυνίας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, 09:48
Επιβολή οριστικής διακοπής λειτουργίας αγωγού λυμάτων στην Τ.Κ. Καλλιανίου του Δήμου Γορτυνίας

Την οριστική διακοπή λειτουργίας του αγωγού λυμάτων της Τ.Κ. Καλλιανίου, υπό την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Γορτυνίας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες υλικές ενέργειες σφράγισής του, αποφάσισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αυτό επειδή, προβαίνει κατ’ εξακολούθηση σε ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων στο περιβάλλον από κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στον οποίο έχουν συνδεθεί αποχετεύσεις κατοίκων της Τ.Κ. Καλλιανίου και έχει
παρέλθει κάθε εύλογος χρόνος (άνω των 12 ετών) κατά το οποίο ο Δήμος όφειλε να συμμορφωθεί στις
επιταγές του Νόμου και να άρει την βλαπτική για την προστασία του περιβάλλοντος κατάσταση, η οποία
δημιουργήθηκε από την λειτουργία του εν λόγω αγωγού. Οι ενέργειες προκαλούν τη ρύπανση και μόλυνση του εδάφους και ενέχουν το κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 

Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ την ημέρα για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Ο Δήμος Γορτυνίας υποχρεούται να υλοποιήσει την απόφαση εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή
της παρούσης. Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 1560903001) και 50% υπέρ Περιφέρειας Πελ/σου (κωδ. 64080) 

Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή ποινικών κυρώσεων.Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως
ισχύουν).

Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ του zougla.gr για το ιστορικό της υπόθεσης: 

Μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά συντελείται στο δήμο Γορτυνίας

Δριμύ κατηγορώ της οικογένειας Σταυροπούλου στον Περιφερειάρχη Π. Τατούλη για το αποχευτευτικό του Δήμου Γορτυνίας

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, 09:50