Παράβαση του ΚΟΚ οι σχάρες των ποδηλάτων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012, 19:53
Παράβαση του ΚΟΚ οι σχάρες των ποδηλάτων

Χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους και είναι εφοδιασμένα με σχάρες ποδηλάτων αφού τα τελευταία χρόνια το δίκυκλο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν πως αυτό αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ και τιμωρείται με πρόστιμο ενώ είναι και επικίνδυνο σε περίπτωση που το συγκεκριμένο όχημα εμπλακεί σε ατύχημα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 82 το ΚΟΚ παράγραφος 4: «Tα μηχανoκίνητα oχήματα, τα μoτoπoδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξoπλισμένα κατά τρόπoν ώστε να περιoρίζεται κατά τo δυνατόν, σε περίπτωση ατυχήματoς, o κίνδυνoς, τόσo για τoυς επιβαίνoντες αυτών όσo και για τoυς λoιπoύς πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς. Iδιαιτέρως τα oχήματα αυτά πρέπει να μην φέρoυν στo εσωτερικό και εξωτερικό τoυς μέρoς διακoσμητικά ή άλλα αντικείμενα πoυ πρoεξέχoυν και τα oπoία είναι δυνατόν να καταστoύν επικίνδυνα για τoυς επιβάτες ή τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ».

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο το πρόστιμο είναι 80 ευρώ και ο οδηγός του οχήματος δεν έχει άλλες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο νόμος αλλά είναι και άγνωστο για το αν εφαρμόζεται ή όχι.


Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012, 20:58