Δικαιώθηκε ο δημοσιογράφος Παντελής Πατέλος του περιοδικού Drive

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014, 13:07
Δικαιώθηκε ο δημοσιογράφος Παντελής Πατέλος του περιοδικού Drive
Μετά από δικα­στικό αγώνα 6 ετών ήρθε η πρώτη ηθική δικαί­ωση του δημοσιογράφου και μέλους της ΕΣΠΗΤ, Παντελή Πατέλου, ο οποίος απο­λύ­θηκε το 2008 από το περιοδικό DRIVE χωρίς απο­ζη­μί­ωση και χωρίς την κατα­βολή δεδου­λευ­μέ­νων συνο­λικά 27.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, στις 29 Οκτωβρίου 2014 παρου­σιά­στη­καν στο Α’ Μονο­με­λές Πλημμελειοδικείο Αθη­νών, ο τότε εκδό­της του περιο­δι­κού DRIVE, Χρίστος Χατζάρας, ο τότε διευ­θυ­ντής Aναστάσιος Στεργιόπουλος και ο τότε (και νυν) γενι­κός διευ­θυ­ντής κ. Γιάν­νης Κου­τσου­φλά­κης, οι οποίοι κατα­δι­κά­στη­καν με ποινή φυλά­κι­σης 10 μηνών και χρη­μα­τική ποινή 1.000 ευρώ έκα­στος.

Παράνομη επεξεργασία

Οι κατηγορούμενοι αποδείχτηκε ότι με παράνομο τρόπο μπήκαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του δημοσιογράφου...Οι κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κά­στη­καν για παρά­νομη επεξεργασία, δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτήρα και πιο συγκε­κρι­μένα, διότι χωρίς την συγκα­τά­θεση του δημο­σιο­γρά­φου — υπαλ­λή­λου της εται­ρίας τους Παντελή Πατέλου, εισήλ­θαν με παρά­νομο τρόπο στο ηλεκτρο­νικό του ταχυ­δρο­μείο, έλα­βαν γνώση του περιε­χο­μέ­νου του, και προ­έ­βη­σαν σε περαι­τέρω παρά­νομη επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων του δημο­σιο­γρά­φου, αντι­γρά­φο­ντας το σύνολο της αλλη­λο­γρα­φίας του και εκτυ­πώ­νο­ντας το, το μοί­ρα­σαν στην υπό­λοιπη συντα­κτική ομάδα, γνω­στο­ποιώ­ντας τους το απόρ­ρητο περιε­χό­μενο της ηλε­κτρο­νι­κής του αλλη­λο­γρα­φίας. Προέβησαν δηλαδή σε παρα­βί­αση των άρθρων 4, 7 και 22 του Ν 2472/1997 περί προ­στα­σίας δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτήρα.

Να σημειω­θεί πως η εται­ρεία MOTOTECH έχει πτω­χεύ­σει και ο Παντελής Πατέλος δεν έχει πάρει ούτε ευρώ από τα οφει­λό­μενα. Το περιο­δικό DRIVE (όπως επί­σης το AUTOCAR, το ΜΟΤΟ και το BURN OUT) εκδί­δε­ται κανο­νικά μέχρι και σήμερα μετά από δια­δο­χι­κές αλλα­γές εται­ρειών εμπο­ρι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης του σήμα­τός του (FAST MEDIA από 12/2009 μέχρι Απρί­λιο 2014 και Μιχάλης Γεωργιάδης – Περιοδικό DRIVE E.E από Μάιο του 2014).

 

πηγή: Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014, 14:19