Η αναπηρία δεν είναι ατομικό αλλά κοινωνικό και συλλογικό ζήτημα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, 15:17
Η αναπηρία δεν είναι ατομικό αλλά κοινωνικό και συλλογικό ζήτημα
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.

Αποστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.Ως η πλέον αντιπροσωπευτική αναπηρική οργάνωση, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιδιώκει να συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία. Καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει τις προτάσεις της στην ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η κοινωνία της πληροφορίας, η προσβασιμότητα.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής της. Η αναπηρία δεν είναι ατομικό αλλά κοινωνικό και συλλογικό ζήτημα. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), το οποίο αποτελεί την αντιπροσωπευτική οργάνωση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, εκπροσωπώντας πάνω από 80 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Φόρουμ με τη σειρά του συμμετέχει ενεργά στη Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία (International Disability Alliance - IDA), μέσω της οποίας εκπροσωπούνται ένα δισεκατομμύριο πολίτες με αναπηρία από ολόκληρο τον κόσμο. Η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωσή των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας.Η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οριστεί ως φορέας παροχής «Διά Βίου Μάθησης». Επιπρόσθετα, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο δευτεροβάθμιων φορών - μελών με πάνω από 500 πρωτοβάθμιους φορείς - μέλησ’ ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυο αυτό, της δίνει τη δυνατότητα αφενός να γνωρίζει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, αφετέρου να παρεμβαίνει άμεσα όταν απαιτείται. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει επίσης στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας) και στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Αξίες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

  • Αυτενέργεια - Αυτό-οργάνωση - Αυτοεκπροσώπηση
  • Συμμετοχή 
  • Αλληλεγγύη


Η Ε.Σ.Α.μεΑ.:

• ασκεί συστηματικό έλεγχο της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και την προώθηση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
• υποβάλλει προτάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους,
• προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της σε Επιτροπές Υπουργείων, δημόσιων φορέων, κ.ά.,
• διαβουλεύεται με τους φορείς-μέλη της, συντονίζει τη δράση τους και τους ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
• συμπαρίσταται στις οργανώσεις - μέλη της, στους φορείς - μέλη αυτών και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
• συνηγορεί για επιμέρους αιτήματα φορέων - μελών της καθώς και για ατομικά αιτήματα,
• οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για θέματα αναπηρίας, ιδίως δε την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», που αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειας ενός ολόκληρου έτους για τη διασφάλιση της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία και της προστασίας από κάθε μορφής διάκριση και αποκλεισμού σε βάρος τους,
• διοργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, προωθώντας τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος,
• παρέχει πληροφόρηση για ζητήματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί».
• προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο, όπως έγινε φέτος με την ψήφιση του νόμου 4488/2017.Επικοινωνία

Τα κεντρικά γραφεία της Συνομοσπονδίας βρίσκονται στις νέες, πλήρως προσβάσιμες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ηλιούπολη Αττικής.
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9949837
Φαξ: 210 5238967
E-mail: esaea@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.esamea.gr

Στοιχεία:

- Οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται άρρηκτα, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία υπογράφηκε από την Ελλάδα και την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ. Μπροστά σε μια κατάσταση όπου τα δικαιώματα εισέρχονται μονίμως στη μέγγενη των δημοσιονομικών μεγεθών, είναι δύσκολο να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, αλλά δεν θα δεχθούμε ποτέ να γυρίσουν τα άτομα με αναπηρία πίσω στα ιδρύματα. Αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, ακόμη και σε περίοδο κρίσης. Και τα όνειρα για τα οποία αγωνίζεται το αναπηρικό κίνημα είναι η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, η κοινωνική προστασία, η κατάργηση όλων των αδικιών και των μορφών διάκρισης εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, είναι τα αναντίρρητα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε τα επόμενα χρόνια... Παλεύουμε για την εκπαίδευση, για την ευημερία, το εισόδημα, τις παροχές, τις συντάξεις, την υγειονομική κάλυψη και φροντίδα.

- Τα τελευταία χρόνια η κρίση έχει δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο και η συνταγματικά νομοθετημένη προστασία των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται πρακτικά υπό αίρεση αν όχι σε κατάρρευση. Υπάρχει ο φόβος να γυρίσουμε σε εποχής όπου τα ιδρύματα θα προβάλλονται ως λύση για την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία, λόγω των περικοπών σε πολλές δαπάνες. Στο θέμα της εκπαίδευσης, ακόμη δεν έχουν λυθεί σοβαρά θέματα των εκπαιδευτικών με αναπηρία. Κάθε τόσο, σημαντικά ακριβά φάρμακα για άτομα με χρόνιες ασθένειες τείνουν να σπανίζουν και τα ιατρικά έξοδα να αυξάνονται, εξαιτίας των περικοπών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις υποφέρουν από τη φτώχεια, ενώ πρέπει να πληρώσουν ακόμη περισσότερα για τα ιατρικά τους έξοδα λόγω των προβλημάτων υγείας τους. Πολλοί άνεργοι δεν έχουν καμία ασφάλιση και δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα φάρμακά τους. Ακόμα και αν κάποιος είναι σε θέση να πληρώσει για τα φάρμακά και τους λογαριασμούς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία, την έλλειψη γιατρών, τις ατελείωτες ουρές και τις καθυστερήσεις.- Τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, εντοπίζονται, κυριολεκτικά, στο σύνολο περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν, λόγω του μη φιλικού και προσβάσιμου τρόπου κατασκευής και λειτουργίας του. Με αυτό το δεδομένο, η μεμονωμένη εξάλειψη ενός εμποδίου, ή/και θεραπεία της μίας ή της άλλης διάκρισης είναι εξ ορισμού ατελέσφορη καθώς θα ακυρωθεί στην πράξη από ένα άλλο εμπόδιο ή/και μία άλλη διάκριση. Συνεπώς, μόνο η ολιστική αντιμετώπιση των εμποδίων και διακρίσεων του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε έμπρακτα αποτελέσματα. Η Πολιτεία είναι αυτή που είναι υπεύθυνη να προστατέψει την αναπηρία, η κοινωνία έχει αποδειχτεί αλληλέγγυα και έτοιμη να προστατέψει τα πιο ευάλωτα μέλη της, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

- Τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία λειτουργούν σωρευτικά, και μάλιστα με τρόπο που τροφοδοτούν την αναπαραγωγή τους. Η ύπαρξη εμποδίων σε ένα τομέα της κοινωνικής ζωής, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συμμετοχή και σε άλλους τομείς. Οι αρνητικές επιπτώσεις συσσωρεύονται, συνδυάζονται και πολλαπλασιάζονται. Η συσσώρευση των προβλημάτων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ή/και ανέφικτη, η υπέρβασή τους. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ακόμη και μία «απλή» διάκριση, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας προς την κοινωνική περιθωριοποίηση και να καταλήξει σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Εμείς, οι πολίτες με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριά και πολλαπλή αναπηρία και οι οικογένειές μας, δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα συμφωνήσουμε ΠΟΤΕ στην εξόντωσή μας!

Είμαστε τα άτομα με αναπηρία, που στις 3 Δεκέμβρη 2017, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπως και ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, δηλώνουμε δυνατά την απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής λιτότητας, ιδιαίτερα τα τελευταία 8 χρόνια, που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η αναπηρία είναι πρωτίστως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από θρησκεία, φύλο, φυλή, πάθηση κλπ. Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για τη λήψη ΕΔΩ και ΤΩΡΑ δέσμης συντονισμένων μέτρων ΑΜΕΣΗΣ και ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Το αναπηρικό κίνημα με μαζικότητα, ενότητα, ομόνοια και αλληλεγγύη δηλώνει παρόν στους αγώνες του λαού μας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, 15:17