Παναθηναϊκός: Γ.Σ. στις 22 Μαΐου και νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 5 εκατ. Ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020, 16:16
Παναθηναϊκός: Γ.Σ. στις 22 Μαΐου και νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 5 εκατ. Ευρώ

Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Παρασκευή 22 Μαΐου, με μοναδικό θέμα της, την έγκριση νέας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 5 εκατ. Ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε σχετικό πρακτικό, το οποίο καταρτίστηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από τα επτά μέλη του Δ.Σ. την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Η τρέχουσα ΑΜΚ, επίσης ύψους 5 εκατ. Ευρώ που «άνοιξε» στις 13 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται στις 12 Μαΐου 2020, καθότι είχε τετράμηνη διάρκεια. Ως εκ τούτου η διοίκηση του Παναθηναϊκού, αποφάσισε να «τρέξει» από νωρίς την όλη διαδικασία, προκειμένου να ανοίξει άμεσα (μέσω νέας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), ο επόμενος κύκλος χρηματοδότησης της ΠΑΕ για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η νέα ΑΜΚ αναμένεται να έχει αντίστοιχα διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ, την οποία υπογράφουν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αναφέρει:

«Στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης 3 και Πηλέως σήμερα, την 30η Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» (εφεξής η «Εταιρεία ή Π.Α.Ε.»), έλαβε την κάτωθι απόφαση χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως φαίνονται παρακάτω κατά το άρθρο 30 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μοναδικό: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Μπουτσικάρης Λεωνίδας, Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Παναγιωτίδης Ιωάννης, Β Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4. Μπόμης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.

5. Μαθιόπουλος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

6. Λουμίδη 'Αννα, Μέλος Δ.Σ.

7. Ιωάννης Αλαφούζος, Μέλος Δ.Σ.

Εν συνεχεία ακολουθεί η απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η

οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22 Μαΐου 2020 και την επαναληπτική αυτής στις 29 Μαΐου 2020, έχουσα ως θέμα ημερησίας διάταξης τα αναφερόμενα στην κατωτέρω πρόσκληση:

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 99126/06/Β/86/80 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000330401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Μαΐου 2020 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 29 Μαΐου 2020 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 30 Απριλίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων κατά την κρίση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς λήψη απόφασης, υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμμανουήλ Μαυροκουκουλάκης

Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδας Μπουτσικάρης

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιωτίδης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ: Μαθιόπουλος Γεώργιος, Μπόμης Παναγιώτης, Λουμίδη 'Αννα, Ιωάννης Αλαφούζος

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020, 16:19