Πολυνομοσχέδιο: Οι 20 αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Πολυνομοσχέδιο: Οι 20 αλλαγές της τελευταίας στιγμής
Μια σειρά αλλαγών της... τελευταίας στιγμής περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

Οι μεταβολές αφορούν στους πλειστηριασμούς, στα επιδόματα τέκνων, στις απεργίες και σε άλλα θέματα οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά:

Σε ό,τι αφορά στους πλειστηριασμούς, οι ρυθμίσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων (άρθρο 208) ότι από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Επίσης, για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Αναφορικά με τη διαδικασία, το ν/σ προβλέπει ότι: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το άρθρο 176 προβλέπεται ότι: Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού και αφορούν σε μη καταβληθέντες μισθούς έως (6) μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με τον νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης.

Για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται ότι: «Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη διανομή μπορεί να οριστεί και συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους». Επίσης: «Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Η διάταξη για τις απεργίες (άρθρο 211, Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας) προβλέπει ότι:

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών».

Για το επίδομα παιδιού προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπ' όψιν τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:


α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Ορίζεται ακόμη ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Άλλες αλλαγές που προβλέπονται αφορούν:

- Κτηματολόγιο-κατάργηση 394 υποθηκοφυλακείων: Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενοποιημένου φορέα με την ονομασία Ελληνικό Κτηματολόγιο.

- Επιβάλλονται κτηματολογικά τέλη για εγγραφή ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων (μεταβίβαση ακινήτων).

-ΤΑΙΠΕΔ - απαλλαγή των έξι ξένων τεχνοκρατών του ταμείου από ποινικές ή αστικές ευθύνες στην υπόθεση των 28 ακινήτων του Δημοσίου.

-14 ΔΕΚΟ στο υπερ-ταμείο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για νέο ειδικό φορέα διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το 34% της Δ.Ε.Η., ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, Ε.Υ.Α.Θ., αστικές συγκοινωνίες (σ.σ.: η συμμετοχή του Δημοσίου) περνούν κατευθείαν στο υπερ-ταμείο.

-Αλλαγή ωραρίου στα φαρμακεία: Υποχρεωτικό ελάχιστο ωράριο λειτουργίας 40 ωρών και υποχρεωτικές διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις.

-Αλλαγή κριτηρίων αδειοδότησης για αρτοποιεία - Μειώνονται τα τετραγωνικά μέτρα.

- Μεταβολές στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

-Το ΣΔΟΕ γίνεται «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος». Επικεφαλής της υπηρεσίας θα είναι ο οικονομικός εισαγγελέας.

-Στο ζήτημα της διαμεσολάβησης, αποφασίστηκε διαμεσολαβητές να λειτουργούν για τη ρύθμιση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

-Αφορολόγητα αποθεματικά επιχειρήσεων: Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών εισηγμένων Α.Ε. μέχρι 31.12.2020 με την επιβολή φόρου 5% αν γίνει το 2018, 10% αν γίνει το 2019 και 20% αν πραγματοποιηθεί το 2020.

- Πρόστιμα - Kαθίσταται δυνατή η μείωσή τους έως 60% των αρχικώς προσδιορισθέντων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί σε 30 ημέρες. Μπορεί να υποβληθεί εκπρόθεσμη ή τροποποιητική φορολογική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

-Εγγυήσεις για ενεργοποίηση ΑΦΜ σε εταιρείες: Εταιρείες που στο παρελθόν έχουν επιδείξει «ύποπτη συμπεριφορά» (δόλια «πτώχευση» κ.λπ.) μπορούν να λάβουν ΑΦΜ, εφόσον όμως καταβάλλουν χρηματική εγγύηση.

- Επιβολή προστίμων έως 1 εκατ. ευρώ και λουκέτο για επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών.

-Έως 30 Ιουνίου 2018 θα γίνει η πλήρωση των θέσεων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων καθώς και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων.

-Νέα καζίνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη και Φλώρινα. Στα βόρεια προάστια μετακομίζει το καζίνο της Πάρνηθας. Ο αριθμός των λειτουργούντων καζίνο στη χώρα αυξάνεται από 9 σε 13. Επίσης, καταργείται το εισιτήριο για τα νέα καζίνο και με προϋποθέσεις για τα υπάρχοντα, και θεσμοθετείται για πολύ μεγάλους παίκτες η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης (η πίστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ). Δημιουργούνται δύο κατηγορίες καζίνο: τα κλασικού τύπου, όπου οι δραστηριότητες πέραν του καζίνο εξαντλούνται συνήθως σε εστιατόρια και καφετέριες, και τα καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, πέραν των εστιατορίων και των καφετεριών.

-Ευρεσιτεχνίες: Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα παραγωγής τους δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος επί των κερδών για τρεις συνεχόμενες χρήσεις. Πρόκειται για προϊόντα για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.

-Τέλος, για το έκτακτο προσωπικό του 2018 ισχύει το πλαφόν που προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (έως 47.584 άτομα ο μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου).

Διαβάστε επίσης:Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018, 08:44