Πρόστιμα και ανακλήσεις αδειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, 18:44
Πρόστιμα και ανακλήσεις αδειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Επιβολή προστίμων σε σειρά προσώπων και εταιρειών, αλλά και ανάκληση αδειών δύο επιχειρήσεων αποφάσισε στη συνεδρίασή του Δ.Σ. της, στις 17 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα η Ε.Κ, επιβάλλει:

- Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας CRONOS FINANCIAL SERVICES Α.Ε.Π.Ε.Υ. πρώην INVESTMENT ANALYSIS Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, καθώς η Εταιρία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της, και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

- Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας ΤΖΗΜΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Ε.Δ., με έδρα την Καστοριά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, περίπτωση (γ), του άρθρου 8 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 4514/2018.

- Την επιβολή προστίμου ύψους €200.000 στον κ. Γεώργιο Κολοκοτρώνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της και € 100.000 στον κ. Δημήτριο Φίλιππα, Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητες της ίδιας εταιρίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3606/2007.

Ειδικότερα, τα ως άνω πρόσωπα δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της Εταιρίας με αποτέλεσμα η Εταιρία να προβεί σε χρήση κεφαλαίων πελατών της, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

- Την επιβολή προστίμου ύψους €60.000 στον κ. Ιωάννη Δαβερώνα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της και € 40.000 στον κ. Χρήστο Δαβερώνα, Πρόεδρο και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητες της ίδιας εταιρίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 4514/2018.

Ειδικότερα, τα ως άνω πρόσωπα δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της Εταιρίας με αποτέλεσμα η Εταιρία να προβεί σε χρήση κεφαλαίων πελατών της, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €30.000 στην εταιρία ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 4, 12, 16, 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και των άρθρων 3 και 8 της απόφασης 2/452/1.11.2017 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή προστίμου ύψους €10.000 στην εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Θεματοφύλακα της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και €5.000 στην εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438, λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ.

- Την επιβολή προστίμου €6.000 στην εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Θεματοφύλακα της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και €3.000 στην εταιρία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438, λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €7.000 στην εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως καθολική διάδοχο της εταιρίας MILLENNIUM BANK, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, 18:44