Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα €1,4 εκατ. για υπόθεση του 2000

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018, 18:24
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα €1,4 εκατ. για υπόθεση του 2000
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €1.410.000 σε δύο νομικά πρόσωπα και 71 φυσικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 κατά την κατάρτιση συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.6.2000 έως και 31.8.2000, στη μετοχή της εταιρείας "ΙΑΣΩ ΑΕ" αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 806η/16.1.2018 συνεδρίασή του.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση, το θέμα εξετάστηκε μετά από καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έτος 2015.

Παράλληλα, το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:

• Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία "CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, ύστερα από την μετατροπή της από Α.Ε.Ε.Δ., και ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας "CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ.", κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας "GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ", λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 και όρισε Επόπτη Εκκαθάρισης.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας "PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ" με έδρα στο Δήμο Πάτρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €50.000 στην εταιρεία "ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AEΠΕΥ" λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και των άρθρων 3 και 24 της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικές παραβάσεις και παραβάσεις περί παροχής πιστώσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018, 18:27