Από 24 έως 26 Ιουλίου η δημόσια προσφορά μετοχών της CNL Capital

Από 24 έως 26 Ιουλίου η δημόσια προσφορά μετοχών της CNL Capital
Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά των μετοχών της CNL Capital για την εισαγωγή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση:

Η εσωτερική αξία της μετοχής, με βάση την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της CNL Capital την 16.7.2018 ανέρχεται σε €10,4411, δηλαδή εμφανίζει premium 4,4% σε σχέση με την ονομαστική αξία της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. – Δ.Ο.Ε.Ε (εφεξής η "Εταιρεία") της 2.4.2018 αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.") και ειδικότερα:

-Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως €4.000.000 με την έκδοση 400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής οι "Προσφερόμενες Μετοχές"), ονομαστικής αξίας €10,00 εκάστη (εφεξής η "Δημόσια Προσφορά").

-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως ρυθμίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

-Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π."), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

-Τυχόν διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης/εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο".

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2018.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί με την κατανομή των μετοχών μεταξύ Ιδιωτών και Ειδικών επενδυτών σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 9/687/3.7.2014 απόφαση της Ε.Κ. για κάθε κατηγορία επενδυτών και ειδικότερα:

-Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 120.000 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

-Το υπόλοιπο 70% των μετοχών (ήτοι 280.000 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

Η έκδοση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.

Εφόσον δεν επιτευχθεί επαρκής διασπορά και κατά συνέπεια δεν πληρείται το κριτήριο για την εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., θα αποδοθούν τα κεφάλαια πίσω στους επενδυτές (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εκδότριας). Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.τ.λ) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 19.7.2018, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, 17:46