Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Νίκας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, 15:33
Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Νίκας
Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2018 αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε." για μέγιστο χρονικό διάστημα 10 ημερών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΧΑΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1. - 30.06.2018 της εν λόγω εταιρίας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 27η Σεπτεμβρίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στην οποία διατυπώνεται "Γνώμη με επιφύλαξη".

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχεδόν παράλληλα με την ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, η εταιρεία Νίκας αναφέρει πως θα προβεί σε επαναδημοσίευση της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018, λόγω υιοθέτησης πρόσθετης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 810 χιλ. ευρώ όπως αναφέρονταν στην έκθεση επισκόπησης του ανεξάρτητου ελεγκτή λογιστή ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, μετά την παραπάνω διόρθωση, τα αποτελέσματα του Ά εξαμήνου 2018, τα ίδια κεφάλαια και οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου θα μειωθούν κατά το ποσό των € 810 χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι επιφυλάξεις του Ορκωτού

Ο Ορκωτός στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις αναφέρει πως από την επισκόπηση προέκυψε ότι στις εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 0,8 εκατ. ευρώ για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης. Κατά συνέπεια η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2018 απεικονίζονται αυξημένα και τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή απεικονίζονται βελτιωμένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον κατά την 30 Ιουνίου 2018, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Νίκας ήταν κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ. Ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα τα Ίδια Κεφάλαια την 30 Ιουνίου 2018 ήταν 5,13 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 3,47 εκατ. ευρώ για τον όμιλο ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε 8,51 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 7,08 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Η μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2017 αποδίδεται από την εταιρεία στις ζημίες του Α ́εξαμήνου καθώς και στην υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15 "Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες" και ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Εργαλεία”.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, 15:33