Στη "δημόσια διαβούλευση" το νομοσχέδιο για το νέο Επικουρικό

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, 11:24
Στη "δημόσια διαβούλευση" το νομοσχέδιο για το νέο Επικουρικό

Αναρτήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης το νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά», δηλαδή το νέο επικουρικό ταμείο.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, «στην προτεινόμενη διάταξη προσδιορίζεται ο σκοπός του νόμου και συμπυκνώνεται ο στόχος της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει τη διασφάλιση στους εργαζόμενους ενός βιοτικού επιπέδου, το οποίο δεν απομακρύνεται ουσιωδώς από αυτό που είχαν κατά τον εργασιακό τους βίο, καθώς και την εξασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με την εισαγωγή και εφαρμογή στην επικουρική ασφάλιση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών.

»Η εφαρμογή του νέου συστήματος στοχεύει, επιπρόσθετα, να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς σημαντικό μέρος των πόρων της νέας κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης θα επενδυθεί στην εγχώρια οικονομία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και οι μισθοί και, τελικά, να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, με τη μορφή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και των φόρων, άμεσων και έμμεσων.

»Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι αντικείμενο του νόμου συνιστά αφενός η οργάνωση του δεύτερου σκέλους της δημόσιας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι της επικουρικής ασφάλισης, με βάση το οικονομικό σύστημα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα προκαθορισμένων εισφορών για το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων που υπάγονται σε αυτή και αφετέρου η ίδρυση Ταμείου για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

»Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ορισμούς για τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στον νόμο και έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς του. Δίνονται οι ορισμοί του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών, της επένδυσης, του επενδυτικού προγράμματος κύκλου ζωής, των αποθεματικών σώρευσης, παροχών και λειτουργίας.

»Προβλέπεται η ίδρυση νέου φορέα με την επωνυμία "Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης" (Τ.Ε.Κ.Α.) (εφεξής το Ταμείο) και μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην έδρα του Ταμείου και στη δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην επικράτεια μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του.

»Εισάγεται τριπλό σύστημα εποπτείας του Ταμείου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

»Στην αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στα δικαιοδόχα πρόσωπα με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών, προκειμένου να καλυφθούν οι κοινωνικοασφαλιστικοί κίνδυνοι του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση του Ταμείου.

»Προβλέπεται ότι στην αποκλειστική ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα -ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας- που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημεροχρονολογία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής e-Ε.Φ.Κ.Α.).

»Η υποχρεωτική υπαγωγή αφορά, συνεπώς, καταρχήν τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

»Συνεκδοχικά, προκύπτει ότι εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στο Ταμείο τα πρόσωπα, τα οποία υπάγονται με βάση γενική ή ειδική διάταξη σε καθεστώς επικουρικής ασφάλισης άλλων φορέων, όπως ιδίως των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) κ.λπ.

»Περαιτέρω προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι αποκλειστική, με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

»Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου, όσων είναι ήδη ασφαλισμένοι -υποχρεωτικά ή προαιρετικά- στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εξής.

»Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται ότι το δικαίωμα υπαγωγής μπορεί να ασκηθεί από 1.1.2023 μέχρι και 31.12.2024. Δίνεται, λοιπόν, περιθώριο διάρκειας ουσιαστικά έως και 2 ετών από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, προκειμένου οι ήδη ασφαλισμένοι να εξοικειωθούν με αυτό, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να επιλέξουν πού θα υπαχθούν για την επικουρική τους ασφάλιση, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα δεδομένα που αφορούν στον νέο φορέα. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά επιλέξουν την ασφάλιση στο Ταμείο, παύει αυτοδικαίως η υπαγωγή τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

»Ορίζεται ότι στα προαιρετικά υπακτέα πρόσωπα ανήκουν, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης.

»Προβλέπεται, επίσης, ότι η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης, κυρίως την υποχρεωτική καταβολή εισφορών.

»Σε συνέχεια των εισαγόμενων με τις ως άνω ρυθμίσεις, προβλέπεται , προκειμένου να ρυθμιστεί χρονικά και για ασφαλισμένους που έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους η προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, 11:56