Έως 31/3 συμπληρωματική αίτηση συνταξιοδότησης από δύο Tαμεία

Έως 31/3 συμπληρωματική αίτηση συνταξιοδότησης από δύο Tαμεία
Προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου για υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης έχουν οι ασφαλισμένοι σε δύο Ταμεία.

Η νέα εγκύκλιος με συμπληρωματικές οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους υπάγονταν στην κύρια ασφάλιση δύο Ταμείων και είχαν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στο χρονικό διάστημα από τις 13/5/2016 έως τις 31/12/2016, στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης που υπάγονταν ή στο Δημόσιο, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου 4387/16 και από την 1/1/2017 έως 31/12/2017 στον ΕΦΚΑ.

Το νέο στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την εγκύκλιο είναι ότι δίνει συγκεκριμένη προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2018 για υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης όσων ασφαλισμένων ήταν στην υποχρεωτική ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο για την ίδια απασχόληση και κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από 13.05.2016 μέχρι 31.12.2017. Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος, αφορά κυρίως ασφαλισμένους γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, αρχιτέκτονες, στο Δημόσιο και στα Ταμεία των επιστημόνων, όπως το τέως ΤΣΜΕΔΕ και το τέως ΤΣΑΥ. Μάλιστα η εγκύκλιος περιλαμβάνει και χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος, εφόσον οι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 13/5/2016 μέχρι 31/12/2016, θεωρείται ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης και στον δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να λάβουν σύνταξη (εθνική, ανταποδοτική σύνταξη, και προσαύξηση όπου προβλέπεται) για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Σε περίπτωση που συνεχίζουν και μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης να απασχολούνται έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις (ν.4387/2016 άρθρο 20) περί απασχόλησης συνταξιούχων και αντίστοιχης μείωσης των συντάξεων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.

Πώς αντιμετωπίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης

Η εγκύκλιος αναφέρει ρητά πως δεδομένου ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν και περιπτώσεις ασφαλισμένων που μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έχουν συνεχίσει την απασχόληση χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, για λόγους χρηστής διοίκησης, αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 έως 31/12/2016 στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και από 1/1/2017 έως 31/12/2017 στον ΕΦΚΑ, θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

α. ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης συνταξιοδότησης, που θα αφορά στο χρόνο ασφάλισης στον δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Η σχετική συμπληρωματική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/3/2018 και η συνταξιοδότηση αρχίζει από την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις ημερομηνία με βάση την πρώτη υποβληθείσα αίτηση συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση που προκύπτει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έναρξη συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για μείωση της σύνταξης λόγω απασχόλησης δεν έχουν εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι 31/3/2018.

β. ο ασφαλισμένος, κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ανακαλέσει την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι 31/3/2018.

Παράδειγμα καθηγητή του Πολυτεχνείου

Ασφαλισμένος μέχρι 31/12/2016 στο Δημόσιο και στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) και από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) την 30/11/2017, συνεχίζει όμως την απασχόλησή του ως καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξή του υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης στο Δημόσιο και στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) σύμφωνα με τα ανωτέρω, και από 1/12/2017 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Δεδομένου όμως ότι η αίτηση συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί μέχρι 31/12/2017, ο εν λόγω καθηγητής μπορεί να υποβάλει συμπληρωτική αίτηση μέχρι 31/3/2018 που θα αφορά στο χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο, ώστε οι υπηρεσίες να προβούν στον υπολογισμό της σύνταξης (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, προσαύξηση) για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής του στον ΕΦΚΑ, και η προβλεπόμενη αναστολή της σύνταξης βάσει του άρθρου 20 του ν.4387/2016 θα εφαρμοστεί από 1/4/2018.

Εναλλακτικά, μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της αίτησης συνταξιοδότησης που έχει υποβάλει στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), και να συνεχίσει να απασχολείται υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που με βάση τις διατάξεις των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου προκύπτει διαφορετική ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, τότε το σύνολο της σύνταξης (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, προσαύξηση) χορηγείται από τη συντομότερη χρονικά ημερομηνία που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, 16:17