Ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020, 17:40
Ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου

Τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες ενισχύεται η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου θεσπίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών εντάσσονται σύμφωνα με τη νομοθεσία οι οικονομικά ασθενείς, ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας.

Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται -μεταξύ άλλων- ότι σε περίπτωση διακανονισμού οφειλής ευάλωτου πελάτη δεν θα απαιτείται προκαταβολή ενώ το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για φυσικό αέριο του Ευάλωτου Πελάτη, αντί για 50% που ίσχυε ως τώρα. Επίσης προβλέπεται ότι δεν θα διακόπτεται η παροχή φυσικού αερίου στους ευάλωτους πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή με μηχανική υποστήριξη.

Το νέο πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου διαμορφώνεται ως εξής:

    «1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 επαυξάνονται κατά τριάντα επιπλέον ημέρες ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες (οι προθεσμίες αυτές αφορούν στην καταγγελία της σύμβασης προμήθειας).

   2. Για τους Ευάλωτους Πελάτες, η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 40 ημέρες.

   3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στους Ευάλωτους Πελάτες τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση διακανονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για φυσικό αέριο του Ευάλωτου Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή. Για την υπαγωγή Ευάλωτου Πελάτη σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής.

   4. Το δικαίωμα του Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39, δεν δύναται να ασκηθεί κατά Ευάλωτων Πελατών για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως Μάρτιο.

   5. Ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του άρθρου 52 του Νόμου, ήτοι τους Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, καθώς και αυτούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης και εφόσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη για τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής των οφειλών του. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις ως άνω κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020, 17:40